ກົດໝາຍ

 

 

 ເລກທີ/ສັນຍະລັກ   ລົງວັນທີ ກົດໝາຍ
 133/ປປທ 28 ສິງຫາ 2015   ລັດຖະດໍາລັດກ່ຽວກັບການປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ( ສະບັບປັບປຸງ)
 15/ສພຊ 6 ກໍລະກົດ 2012  ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ກິລາ-ກາຍະກຳ ( ສະບັບປັບປຸງ )