ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ, ພາລະບົດບາດ

 1. ຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
 2. ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ
 3. ກົມກວດກາ
 4. ກົມການເງິນ
 5. ກົມແຜນການ
 6. ກົມຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ
 7. ກົມນິຕິກຳ ແລະ ປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ
 8. ກົມການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ
 9. ກົມສາມັນສຶກສາ
 10. ກົມອາຊີວະສຶກສາ
 11. ກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ
 12. ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
 13. ກົມສ້າງຄູ
 14. ກົມກິດຈະການນັກສຶກສາ
 15. ກົມກິລາມວນຊົນ ພະລະ ແລະ ສີລະປະສຶກສາ
 16. ກົມກິລາລະດັບສູງ
 17. ກົມຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ
 18. ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ
 19. ສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລິຫານການສຶກສາ
 20. ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ ແລະ ນະວັດຕະກຳ
 21. ສູນເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
 22. ສູນສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ
 23. ສະໜາມກິລາຫຼັກ 16
 24. ວິທະຍາໄລພາລະສຶກສາ
 25. ວິທະຍາໄລຄູ