• 1

    ສະບາຍດີ

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

ສາມັກຄີ ມີວິໄນ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານ
ເຊື່ອມຕໍ່ພາຍນອກ

 

1.   ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

2.   ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ

3.   ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ວັດທະນະທຳ

4.   ໂທລະພາບສຶກສາ

5.  The NEQMAP

    M7M4