ສາມັກຄີ ມີວິໄນ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານ

ເອກະສານປະກອບການຮຽນ ວິຊາປະຫວັດສາດ, ພູມສາດ ແລະ ສຶກສາພົນລະເມືອງ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ