ສາມັກຄີ ມີວິໄນ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານ

 ເອກະສານປະກອບການຮຽນຄຸນສົມບັດ ແລະ ໂລກອ້ອມຕົວເຮົາ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ