• 1

    ສະບາຍດີ

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

ສາມັກຄີ ມີວິໄນ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານ

ຊີວະສາດ

ຊີວະສາດ ບົດທີ 3 ການເກີດລູກແລະການຖືພາ ຕອນທີ 1 (ມ.ອຈ ສອນໄຊ 30.9.2015)

ວິຊາຊີວະວິທະຍາ ບົດທີ 45: ການແບ່ງຈຸລັງແບບທາງກົງ (ຮສ ມະນີຈັນ ໄຊຍະວົງ 13.1.2016)

 

ວິຊາຊີວະວິທະຍາ ບົດທີ 5 ວັດຖຸຸສຶບເຊື້ອ ຫຼື ທາດກໍາມະພັນ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 7

 

ວິຊາຊີວະສາດ ບົດທີ 5(ຕໍ່)ວັດຖຸຸສຶບເຊື້ອ ຫຼື ທາດກໍາມະພັນ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 7

ສອນໂດຍ ຄູ ສອນໄຊ ທໍາມະວົງສາ ອອກອາກາດວັນທີ 7.06.2017

 

ວິຊາຊີວະວິທະຍາ ບົດທີ 6 ກົດເກນຖ່າຍທອດລັກສະນະທາງກໍາມະພັນຂອງເມນແດລ Mendel