• 1

    ສະບາຍດີ

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

ສາມັກຄີ ມີວິໄນ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານ

ລາຍການສຶກສາໃໝ່ ບົດບາງຜົນງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃນວຽກງານການພັດທະນາການສຶກສາຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນບ້ານເພຍໃໝ່ ອອກອາກາດວັນທີ 3.8.2019

 

ລາຍການສຶກສາໃໝ່ ບົດຜົນງານທີ່ຜົ້ນເດັ່ນໃນວຽກງານການພັດທະນາການສຶກສາຂອງເມືອງລະມາມ ແຂວງເຊກອງ

ອອກອາກາດວັນທີ 16.3.2019

 

ລາຍການສຶກສາໃໝ່ ບົດຜົນງານທີ່ຜົ້ນເດັ່ນໃນວຽກງານການພັດທະນາການສຶກສາຂອງແຂວງເຊກອງ ອອກອາກາດວັນທີ 26.1.2019

 

ລາຍການສຶກສາໃໝ່ ບົດຜົນງານທີ່ຜົ້ນເດັ່ນໃນການປະຕິບັດແຜນການຮຽນການສອນຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງບໍແກ້ວ ອອກອາກາດວັນທີ 1.12.2018

 

ລາຍການສຶກສາໃໝ່ ຜົນງານທີ່ຜົ້ນເດັ່ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ຂອງເມືອງຊໍາເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ ອອກອາກາດວັນທີ 23.06.2018

 

 

ລາຍການສຶກສາໃໝ່ ຜົນງານທີ່ຜົ້ນເດັ່ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ອອກອາກາດວັນທີ 9.06.2018

 

ລາຍການສຶກສາໃໝ່ ຜົນງານທີ່ຜົ້ນເດັ່ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແຂວງສາລະວັນ ອອກອາກາດວັນທີ 14.04.2018

 

ລາຍການສຶກສາໃໝ່ ຜົນງານທີ່ຜົ້ນເດັ່ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແຂວງສາລະວັນ ອອກອາກາດວັນທີ 14.04.2018

 

 

 

ລາຍການສຶກສາໃໝ່ ບົດວຽກດີຄົນເດັ່ນ (ຄູປະສົບການ) ໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາສົມບູນມີໄຊ ແລະ ໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາສົມບູນຮ່ອງໄກ່ແກ້ວ ອອກອາກາດວັນທີ 28.10.2017

 

ລາຍການສຶກສາໃໝ່ ບົດວຽກດີຄົນເດັ່ນ (ຄູປະສົບການ) ໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາສົມບູນນາໄຮ່ດຽວ ອອກອາກາດວັນທີ 7.10.2017

 

ລາຍການສຶກສາໃໝ່ ຄູດີເດັ່ນຮອບດ້ານປີ 2017 ຄູ ຄູນວິໄລ ເຄນກິຕິສັກ ອອກອາກາດວັນທີ 2.9.2017

 

ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ຄົບຮອບ 30 ປີ ສ.ວ.ສ

 

40 ການສືກສາລາວ

ຜົນງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສສກ ປະຈໍາປີ 2015 ແລະ ບົດກ່າວເປີດສົກຮຽນໃໝ່ ສົກຮຽນ 14-15 ຂອງ ທ່ານ ດຣ ພັນຄໍາ ວິພາວັນ

 

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງວັນຄູແຫ່ງຊາດ ຕຸລາ 7.10.2015