ສາມັກຄີ ມີວິໄນ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານ

ບົດຮຽນຊ່ວຍສອນພາສາອັງສໍາລັບຊັ້ນປະຖົມປີທີ 3 ສາມາດເຂົ້າຊົມ ແລະ ດາວໂຫຼດເອົາໄປໃຊ້ໄດ້ ຟຣີ ທີ່ 

 

ພາກທີ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ພາກທີ 2

 ພາກທີ 3