ສາມັກຄີ ມີວິໄນ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານ

ຊັ້ນປະຖົມປີ 1 (ເລີ່ມໃຊ້ປີ 2019)

      ແບບຮຽນ ວິທະຍາສາດ                     ແບບຮຽນ                                    ແບບຮຽນ                                   ແບບຮຽນ

         ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ                          ຄຸນສົມບັດສຶກສາ                      ພາສາລາວ (ເຫຼັມ 1)               ພາສາລາວ (ເຫຼັມ 2)                           

TB SE1 2019  TB ME1 2019   TB LL1 B1 2019  TB LL1 B2 2019

              ແບບຮຽນ

   ຄະນິດສາດ (ເລີ່ມໃຊ້ປີ 2017)

TBmate

 

                                       ຊັ້ນປະຖົມປີ 1

     ແບບຮຽນ ຄຸນສົມບັດສຶກສາ                  ແບບຮຽນ                                    ແບບຮຽນ                   

    ແລະ ໂລກອ້ອມຕົວເຮົາ                              ພາສາລາວ                                  ຄະນິດສາດ                 

TBMoralWAUP1co  TBLaoP1co  TBMathP1co   

        

ຊັ້ນປະຖົມປີ 2

      ແບບຮຽນ ຄຸນສົມບັດສຶກສາ                   ແບບຮຽນ                                          ແບບຮຽນ

      ແລະ ໂລກອ້ອມຕົວເຮົາ                                ພາສາລາວ                                       ຄະນິດສາດ  

TBMoralnWAUP2co     TBLaoP2co     TBMathP2co

 

 

ຊັ້ນປະຖົມປີ 3

      ແບບຮຽນ ຄຸນສົມບັດສຶກສາ                  ແບບຮຽນ                                  ແບບຮຽນ                              ແບບຮຽນ

        ແລະ ໂລກອ້ອມຕົວເຮົາ                            ພາສາລາວ                                 ຄະນິດສາດ                                    ພາສາອັງກິດ  

TBMoralnWAUP3co  TBLaoP3co  TBMathP3co  TBEngP3co 

                   

ຊັ້ນປະຖົມປີ 4

      ແບບຮຽນ ຄຸນສົມບັດສຶກສາ                 ແບບຮຽນ                                    ແບບຮຽນ                            ແບບຮຽນ

       ແລະ ໂລກອ້ອມຕົວເຮົາ                            ພາສາລາວ                                  ຄະນິດສາດ                                 ພາສາອັງກິດ  

TBMoralnWAUP4co  TBLaoP4co  TBMathP4co  TBEngP4co 

       

ຊັ້ນປະຖົມປີ 5

      ແບບຮຽນ ຄຸນສົມບັດສຶກສາ                  ແບບຮຽນ                                    ແບບຮຽນ                             ແບບຮຽນ

        ແລະ ໂລກອ້ອມຕົວເຮົາ                           ພາສາລາວ                                   ຄະນິດສາດ                                  ພາສາອັງກິດ  

TBMoralnWAUP5co  TBLaoP5co  TBMathP5co  TBEngP5co