ສາມັກຄີ ມີວິໄນ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານ

                                       ຊັ້ນປະຖົມປີ 1

     ແບບຮຽນ ຄຸນສົມບັດສຶກສາ                     ແບບຮຽນ                                          ແບບຮຽນ                                         ແບບຮຽນ

    ແລະ ໂລກອ້ອມຕົວເຮົາ (ປ1)                         ພາສາລາວ (ປ1)                                 ຄະນິດສາດ (ປ1)                              ຄະນິດສາດ (ປ1) (ໃໝ່)

TBMoralWAUP1co  TBLaoP1co  TBMathP1co   TBmate

        

ຊັ້ນປະຖົມປີ 2

      ແບບຮຽນ ຄຸນສົມບັດສຶກສາ                        ແບບຮຽນ                                               ແບບຮຽນ

      ແລະ ໂລກອ້ອມຕົວເຮົາ (ປ2)                               ພາສາລາວ (ປ2)                                 ຄະນິດສາດ (ປ2)

TBMoralnWAUP2co     TBLaoP2co     TBMathP2co

 

 

ຊັ້ນປະຖົມປີ 3

      ແບບຮຽນ ຄຸນສົມບັດສຶກສາ                     ແບບຮຽນ                                            ແບບຮຽນ                            ແບບຮຽນ

     ແລະ ໂລກອ້ອມຕົວເຮົາ (ປ3)                           ພາສາລາວ (ປ3)                               ຄະນິດສາດ (ປ3)                            ພາສາອັງກິດ (ປ3)

TBMoralnWAUP3co  TBLaoP3co  TBMathP3co  TBEngP3co 

                   

ຊັ້ນປະຖົມປີ 4

      ແບບຮຽນ ຄຸນສົມບັດສຶກສາ                     ແບບຮຽນ                                        ແບບຮຽນ                              ແບບຮຽນ

     ແລະ ໂລກອ້ອມຕົວເຮົາ (ປ4)                         ພາສາລາວ (ປ4)                             ຄະນິດສາດ (ປ4)                            ພາສາອັງກິດ (ປ4)

TBMoralnWAUP4co  TBLaoP4co  TBMathP4co  TBEngP4co 

       

ຊັ້ນປະຖົມປີ 5

      ແບບຮຽນ ຄຸນສົມບັດສຶກສາ                     ແບບຮຽນ                                          ແບບຮຽນ                             ແບບຮຽນ

     ແລະ ໂລກອ້ອມຕົວເຮົາ (ປ5)                           ພາສາລາວ (ປ5)                             ຄະນິດສາດ (ປ5)                             ພາສາອັງກິດ (ປ5)

TBMoralnWAUP5co  TBLaoP5co  TBMathP5co  TBEngP5co