• 1

    ສະບາຍດີ

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

ສາມັກຄີ ມີວິໄນ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານ

ຊັ້ນອະນຸບານສຶກສາປີທີ 1

          ບົດເຝິກຫັດ                      ບົດເຝິກຫັດ                      ບົດເຝິກຫັດ                      ບົດເຝິກຫັດ

    ໜ່ວຍຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍ        ພາສາລາວ ເຫຼັ້ມທີ1              ຄະນິດສາດ ເຫຼັມ2               ຄະນິດສາດ ເຫຼັມ1   

All Activity Famille 2 new Excercise book I Lao 1 Excercise book II Math 1 Exercise book I Math 1

           ບົດເຝິກຫັດ                     ບົດເຝິກຫັດ                      ບົດເຝິກຫັດ                      ບົດເຝິກຫັດ

     ພາສາລາວ ເຫຼັ້ມທີ2             ໜ່ວຍຕົວຂອງຂ້ອຍ          ໜ່ວຍໂຮງຮຽນຂອງຂ້ອຍ         ໜ່ວຍບ້ານຂອງຂ້ອຍ

Exesice book II Lao 1 Unit 1 my Body 1 Unit 3 my School 1 Unit 4 my village 1

           ບົດເຝິກຫັດ                    ບົດເຝິກຫັດ         ບົດເຝິກຫັດ ໜ່ວຍການຄົມມະນາຄົມ      ບົດເຝິກຫັດ

ໜ່ວຍທຳມະຊາດອ້ອມຕົວເຮົາ    ສິ່ງແວດລ້ອມອ້ອມຕົວເຮົາ            ແລະ ການສື່ສານ        ໜ່ວຍສິ່ງຕ່າງໆອ້ອມຕົວເຮົາ

Unit 5 Nature Around Us 1 Unit 6 Environment Around Us 1 Unit 7 Transportation and Communication 1 Unit 8 Material Around Us 1

 

ຊັ້ນອະນຸບານສຶກສາປີທີ 2

           ບົດເຝິກຫັດ                      ບົດເຝິກຫັດ                      ບົດເຝິກຫັດ                     ບົດເຝິກຫັດ

     ພາສາລາວ ເຫຼັມທີ 2            ພາສາລາວ ເຫຼັມທີ 1           ຄະນິດສາດ ເຫຼັມທີ 1      ​   ຄະນິດສາດ ເຫຼັມທີ 2

Excercise book II Lao 2 Exercice book I Lao 2 Exercise book I Math 2 Exercise book II Math 2

           ບົດເຝິກຫັດ                      ບົດເຝິກຫັດ                      ບົດເຝິກຫັດ                      ບົດເຝິກຫັດ 

       ໜ່ວຍຕົວຂອງຂ້ອຍ         ໜ່ວຍຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍ       ໜ່ວຍໂຮງຮຽນຂອງຂ້ອຍ           ໜ່ວຍບ້ານຂອງຂ້ອຍ

Unit 1 my Body 2 Unit 2 my Family 2 Unit 3 my School 2 Unit 4 my Village 22

           ບົດເຝິກຫັດ                      ບົດເຝິກຫັດ        ບົດເຝິກຫັດ  ໜ່ວຍການຄົມມະນາຄົມ       ບົດເຝິກຫັດ 

ໜ່ວຍທຳມະຊາດອ້ອມຕົວເຮົາ  ໜ່ວຍສິ່ງແວດລ້ອມອ້ອມຕົວເຮົາ         ແລະ ການສື່ສານ        ໜ່ວຍສິ່ງຕ່າງໆອ້ອມຕົວເຮົາ

Unit 5 Nature Around Us 2 Unit 6 Environment Around Us 2 Unit 7 Transportation and Communication 2 Unit 8 Material Around Us 2

 

ຊັ້ນອະນຸບານສຶກສາປີທີ 3

           ບົດເຝິກຫັດ                    ບົດເຝິກຫັດ                      ບົດເຝິກຫັດ                     ບົດເຝິກຫັດ

    ທຳມະຊາດອ້ອມຕົວເຮົາ          ພາສາລາວ ເຫຼັ້ມທີ1            ພາສາລາວ ເຫຼັ້ມທີ2            ຄະນິດສາດ ເຫຼັ້ມທີ1

Cover Nature Science 2 Ecercise book I Lao 3 Ecercise book II Lao 3 Exercise book I Math 3

           ບົດເຝິກຫັດ                    ບົດເຝິກຫັດ                    ບົດເຝິກຫັດ                     ບົດເຝິກຫັດ

     ຄະນິດສາດ ເຫຼັ້ມທີ2       ໜ່ວຍສິ່ງຕ່າງໆອ້ອມຕົວເຮົາ        ໜ່ວຍຕົວຂອງຂ້ອຍ         ໜ່ວຍຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍ

Exercise book II Math 3 Exercise Thing Around Us 3 Unit 1 my body 3 Unit 2 my family 3

           ບົດເຝິກຫັດ                   ບົດເຝິກຫັດ                      ບົດເຝິກຫັດ     ບົດເຝິກຫັດ ໜ່ວຍການຄົມມະນາຄົມ

   ໜ່ວຍໂຮງຮຽນຂອງຂ້ອຍ        ໜ່ວຍບ້ານຂອງຂ້ອຍ         ສິ່ງແວດລ້ອມອ້ອມຕົວເຮົາ           ແລະ ການສື່ສານ

Unit 2 my School 3 Unit 4 my Village 3 Unit 6 Environment Around Us 3 Unit 7 Transportation and Communication 3