ພິມ
ລາຍລະອຽດ: ໝວດ: ປຶ້ມອະນຸບານອື່ນໆ | ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ 29 ມີຖຸນາ 2017 | ກົດເບິ່ງ: 17243

 ຊັ້ນອະນຸບານສຶກສາປີທີ 1

            ປຶ້ມຮຽກຊື່ ແລະ                ປຶ້ມຕິດຕາມພັດທະນາການເດັກ              ປຶ້ມຕິດຕາມຜົນງານ                  ຄູ່ມືຄູ ການຈັດກິດຂະກຳ 

      ບັນທຶກພັດທະນາການເດັກ                   ປະຈຳພາກຮຽນ                   ສີລະປະສ້າງສັນປະຈຳເດືອນ        ການຮຽນການສອນແລະປະເມີນ

Pupil Record Book kg1 Pupildevelop Monitoring Term kg1 Result Following monthly kg1 TeachLearnActivity and Eva kg1

ຊັ້ນອະນຸບານສຶກສາປີທີ 2

            ປຶ້ມຮຽກຊື່ ແລະ                ປຶ້ມຕິດຕາມພັດທະນາການເດັກ              ປຶ້ມຕິດຕາມຜົນງານ                  ຄູ່ມືຄູ ການຈັດກິດຂະກຳ 

      ບັນທຶກພັດທະນາການເດັກ                   ປະຈຳພາກຮຽນ                   ສີລະປະສ້າງສັນປະຈຳເດືອນ        ການຮຽນການສອນແລະປະເມີນ

Pupil Record Book kg2 Pupildevelop Monitoring Term kg2 Result Following monthly kg2 TeachLearnActivity and Eva kg2

ຊັ້ນອະນຸບານສຶກສາປີທີ 3

            ປຶ້ມຮຽກຊື່ ແລະ                ປຶ້ມຕິດຕາມພັດທະນາການເດັກ              ປຶ້ມຕິດຕາມຜົນງານ                  ຄູ່ມືຄູ ການຈັດກິດຂະກຳ 

      ບັນທຶກພັດທະນາການເດັກ                   ປະຈຳພາກຮຽນ                   ສີລະປະສ້າງສັນປະຈຳເດືອນ        ການຮຽນການສອນແລະປະເມີນ

Pupil Record Book kg3 Pupildevelop Monitoring Term kg3 Result Following monthly kg3 TeachLearnActivity and Eva kg3