• 1

    ສະບາຍດີ

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

ສາມັກຄີ ມີວິໄນ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານ

4   7

ASLO III Report Lao version 30072014 Page 001

ການສອນທີ່ເນັ້ນຜູ້ຮຽນເປັນໃຈກາງ

t

Education in Old Revolutions Area

educationinold

40 ປີແຫ່ງການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາລາວ

40year