• 1

    ສະບາຍດີ

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

ສາມັກຄີ ມີວິໄນ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານ

     ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ (ສວສ) ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1986. ໃນເມື່ອກ່ອນເປັນພາກສ່ວນຮຽບຮຽງ ແລະ ເປັນໜ່ວຍງານໜຶ່ງ ຂອງຄະນະສຶກສາສູນກາງແນວລາວຮັກຊາດ ທີ່ສ້າງຕັ້ງ ຂຶ້ນໃນປີ 1960, ພາຍຫຼັງທີ່ປະເທດໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍ ປີ 1975 ພາກສ່ວນດັ່ງກ່າວໄດ້ໂຮມກັບສູນຄົ້ນຄວ້າການສຶກສາແຫ່ງຊາດ (ສ້າງຕັ້ງ ປີ 1971) ເອີ້ນວ່າ: ກົມຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຮຽບຮຽງ. ຮອດປີ1983 ກົມຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຮຽບຮຽງໄດ້ໂຮມກັບຄະນະກຳມະການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ການສຶກສາ ໂດຍປ່ຽນຊື່ເປັນ ຄະນະກຳມະການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ, ຕໍ່ມາເມື່ອຮອດປີ1986 ຄະນະກຳມະການນີ້ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນສອງສະຖາບັນຄື:

IMG 1439