• 1

    ສະບາຍດີ

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

ສາມັກຄີ ມີວິໄນ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ) ໂດຍການສະໜັບສະໜູນ ຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ກຳລັງຈັດຕັ້ງການ ພັດທະນາຊຸດເຄື່ອງມື ການຮຽນການສອນ ສຳລັບຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ວິຊາພາສາອັງກິດ ຂັ້ນ ປ.3 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ຊຶ່ງຄາດວ່າ ຈະໄດ້ນຳໃຊ້ໃນສົກຮຽນໃໝ່ ປີໜ້າ.

ກົມການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ຫຼື ກວຮ ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈັດກອງປະຊຸມ ພັດທະນາ ຄູ່ມືແນະນຳ, ສ້າງລະບຽບ ການບໍລິໂພກ ອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ທີ່ຖືກຫຼັກໂພຊະນາການໃນສະຖານ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ເພື່ອໃຫ້ ຜູ້ອໍານວຍການ ແລະ ຄູສອນ ລວມທັງ ພໍ່ແມ່ ຜູ້ປົກຄອງໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຂົ້າ ໃນການດໍາລົງຊີວິດປະຈໍາວັນ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ເດັກມີການຈະເລີນເຕີບໂຕຕາມໄວອາຍຸ ແລະ ມີພັດທະນາການທີ່ດີ ທັງ 4 ດ້ານຄື: ສະຕິປັນຍາ, ຮ່າງກາຍ, ອາລົມ-ຈິດໃຈ ແລະ ສັງຄົມ.

    M7M4