• 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

ສາມັກຄີ ມີວິໄນ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານ

ແຜນການສອນ ຫຼັງ COVID-19

covis19

m4m7

 4   7

covis19

--------- ດາວໂຫຼດຟາຍ APP (ຟາຍ apk) ---------

 

------------------ ວິທີຕິດຕັ້ງ -----------------------

               ວີດີໂອສຳລັບການພັດທະນາຄູ

Capture

ການສຶກສາຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ

download