Fanpage

ເຂົ້າສູ່ລະບົບ

ກອງປະຊຸມຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການເກັບຄ່າຮຽນ,ຄ່າທຳນຽມ - ຄ່າບໍລິການ ສະຖານການສຶກສາເອກະຊົນ

ກອງປະຊຸມຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການເກັບຄ່າຮຽນ,ຄ່າທຳນຽມ - ຄ່າບໍລິການ ສະຖານການສຶກສາເອກະຊົນ

ກອງ​ປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່​ແຂວງ​ວຽງຈັນ ຄັ້ງວັນ​ທີ ​13-15 ສິງຫາ 2019. ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຄຳພອນ ໄຊສົມພູ ຫົວໜ້າຫ້ອງການສົ່ງເສີມການສຶກສາພາກເອກະຊົນ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ມີຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມຈາກບັນດາກົມກອງພາຍໃນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ຄະນະບໍລິຫານງານສະມາຄົມການສຶກສາພາກເອກະຊົນສູນກາງ, ສະມາ​ຄົມ​ການ​ສຶກສາ​ພາກ​ເອກະ​ຊົນປະຈຳພາກ/ແຂວງ, ຜູ້ອໍານວຍການ,ຜູ້ປະກອບການໂຮງຮຽນເອກະຊົນ ແລະ

ພະນັກງານຫ້ອງການສົ່ງເສີມການສຶກສາພາກເອກະຊົນລວມທັງໝົດ 54 ທ່ານ, ຍິງ 17 ທ່ານ.

ຈຸດປະສົງ:

ສ້າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການເກັບຄ່າຮຽນ, ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ຂອງສະຖານການ​ສຶກສາ​​ພາກເອກະ​ຊົນ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຢ່າງເປັນລະບົບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ເນື້ອໃນກອງປະຊຸມ:

  1. ນຳສະເໜີບັນດານິຕິກໍາກ່ຽວຂ້ອງກັບການສົ່ງເສີມການສຶກສາເອກະຊົນ;
  2. ນຳສະເໜີການເກັບຄ່າຮຽນ, ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການຂອງຕ່າງປະເທດ;
  3. ຜ່ານຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການເກັບຄ່າຮຽນ, ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ສາມັນສຶກສາ ແລະ ອາຊີວະສຶກສາ-ການສຶກສາຊັ້ນສູງ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ, ສົນທະນາ ການກຳນົດຄ່າຕ່າງໆ ແລະ ປັບປຸງເນື້ອໃນໃຫ້ເໝາະສົມ ເພື່ອລາຍງານ ແລະ ນໍາສະເໜີກອງປະຊຸມຄັ້ງຕໍ່ໄປ.