Fanpage

ເຂົ້າສູ່ລະບົບ

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ ພະນັກງານຫ້ອງການ ຫສອ

ລຳດັບ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຕຳແໜ່ງ ເບີໂທ
1 ທ່ານ ຄຳພອນ ໄຊສົມພູ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຫສອ 021 264832
2 ທ່ານ ອານັນ ອາລຸນສະຫວັດ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຫສອ
020 55687444
3 ທ່ານ ພູວອນ ແກ້ວພູວົງ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຫສອ
020 55619125
4 ທ່ານ ນາງ ວຽງສະຫວັນ ວິລະສິດ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຫສອ
020 22247791
5 ທ່ານ ນາງ ມະນີສອນ ພະສະຫວັດ ຫົວໜ້າຂະແໜງບໍລິຫານ 020 22412229
6 ທ່ານ ນາງ ວົງມະນີ ພິໄຊ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງບໍລິຫານ 020 52371388
7 ທ່ານ ອຸປະຊາ ສີສູນທອນ ວິຊາການຂະແໜງບໍລິຫານ
020 22212962
8 ທ່ານ ນາງ ອອນ ລາດພົມໄຊ
ວິຊາການຂະແໜງບໍລິຫານ  020 22420548
9 ທ່ານ ອຳສັກ ສີອຳພອນ
ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງອາຊີວະສຶກສາ-ການສຶກສາຊັ້ນສູງ 020 22220278
10
ທ່ານ ວິໄລ ນ້ອຍມະນີ ວິຊາການຂະແໜງອາຊີວະສຶກສາ-ການສຶກສາຊັ້ນສູງ 020 95596666
11 ທ່ານ ນາງ ປາດຖະໜາ ຄຳສິງ
ວິຊາການຂະແໜງອາຊີວະສຶກສາ-ການສຶກສາຊັ້ນສູງ 020 22236997
12 ທ່ານ ສິງນາລົງ ວົງໄຊເວດ
ວິຊາການຂະແໜງອາຊີວະສຶກສາ-ການສຶກສາຊັ້ນສູງ 020 77617479
13 ທ່ານ ນາງ ສີວັນທະກອນ ອ່ອນພົມມາ
ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາ
020 22220231
14 ທ່ານ ນາງ ມະລີຈັນ ສຸມັງທອງ
ວິຊາການ ຂະແໜງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາ
020 22227243
15 ທ່ານ ວຽງປະເສີດ ອຸດົມຈັນທະວົງ ວິຊາການຂະແໜງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາ 020 22003974