Fanpage

ເຂົ້າສູ່ລະບົບ

ນິຕິກຳຕ່າງໆ

 ລຳດັບ  ເນື້ອໃນເອກະສານ  ເລກທີ  ດາວໂຫຼດ
 1 ບົດສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ປີ 2010-2015 ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປີ 2016-2020 ຂອງຫ້ອງການສະພາທີ່ປຶກສາການສຶກສາພາກເອກະຊົນ  053/ສປອ, 03/02/2016  
 2  ດຳລັດວ່າດ້ວຍການສຶກສາພາກເອກະຊົນ  64/ນຍ, 14/08/1995  
 3  ກົດລະບຽບຂອງສະມາຄົມການສຶກສາພາກເອກະຊົນ  161/ສສ/2010, 23/02/2010
4 ບົດສະຫຼຸບວຽກງານປະຈຳສົກປີ 2017-2018 ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມປະຈຳສົກປີ 2018-2019 ຂອງສະພາທີ່ປຶກສາການສຶກສາພາກເອກະຊົນ 992/ສສກ, 17 ສິງຫາ 2018
5 ບົດສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈຳປີ 2018 ແລະ ແຜນການ ປະຈຳປີ 2019 ຂອງຫ້ອງການສົ່ງເສີມການສຶກສາພາກເອກະຊົນ 222/ຫສອ, 27 ສິງຫາ 2018