• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

 • 5

  Description slide 5

 • 6

  Description slide 6

 • 7

  Description slide 7

 • 8

  Description slide 8

ສາມັກຄີ ມີວິໄນ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານ

 ຊັ້ນອະນຸບານສຶກສາປີທີ 1

            ປຶ້ມຮຽກຊື່ ແລະ                ປຶ້ມຕິດຕາມພັດທະນາການເດັກ              ປຶ້ມຕິດຕາມຜົນງານ                  ຄູ່ມືຄູ ການຈັດກິດຂະກຳ 

      ບັນທຶກພັດທະນາການເດັກ                   ປະຈຳພາກຮຽນ                   ສີລະປະສ້າງສັນປະຈຳເດືອນ        ການຮຽນການສອນແລະປະເມີນ

Pupil Record Book kg1 Pupildevelop Monitoring Term kg1 Result Following monthly kg1 TeachLearnActivity and Eva kg1

ຊັ້ນອະນຸບານສຶກສາປີທີ 2

            ປຶ້ມຮຽກຊື່ ແລະ                ປຶ້ມຕິດຕາມພັດທະນາການເດັກ              ປຶ້ມຕິດຕາມຜົນງານ                  ຄູ່ມືຄູ ການຈັດກິດຂະກຳ 

      ບັນທຶກພັດທະນາການເດັກ                   ປະຈຳພາກຮຽນ                   ສີລະປະສ້າງສັນປະຈຳເດືອນ        ການຮຽນການສອນແລະປະເມີນ

Pupil Record Book kg2 Pupildevelop Monitoring Term kg2 Result Following monthly kg2 TeachLearnActivity and Eva kg2

ຊັ້ນອະນຸບານສຶກສາປີທີ 3

            ປຶ້ມຮຽກຊື່ ແລະ                ປຶ້ມຕິດຕາມພັດທະນາການເດັກ              ປຶ້ມຕິດຕາມຜົນງານ                  ຄູ່ມືຄູ ການຈັດກິດຂະກຳ 

      ບັນທຶກພັດທະນາການເດັກ                   ປະຈຳພາກຮຽນ                   ສີລະປະສ້າງສັນປະຈຳເດືອນ        ການຮຽນການສອນແລະປະເມີນ

Pupil Record Book kg3 Pupildevelop Monitoring Term kg3 Result Following monthly kg3 TeachLearnActivity and Eva kg3