ການຮຽນ-ການສອນໄລຍະ COVID-19

ການຮຽນ-ການສອນໄລຍະ COVID-19

Written by Super User

ລຳດັບ ລາຍການ
1 ໂທລະພາບສຶກສາ
  http://moes.edu.la/ries/index.php/lo/multimedia-la/education-tv-la
2 ສື່ຊ່ວຍສອນພາສາອັງກິດ ປ.3
  http://moes.edu.la/ries/index.php/lo/e-learning-laa/english-laa
3 ວິທະຍຸສຶກສາ
  http://moes.edu.la/ries/index.php/lo/multimedia-la/radio-la
4 ບົດທີ 4 ການແບ່ງຈຳນວນອອກເປັນສອງສ່ວນ - ຊັ້ນ ປ 1 ວິຊາ ຄະນິດສາດ
  https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=OFFqWpCevHA
5 ແບບຝຶກຫັດດ້ວຍຕົນເອງ ສຳລັບຊັ້ນປະຖົມ ປີທີ 2
  https://drive.google.com/open?id=1wo-ayhEKCwviUCHv2mm67SOhaEi6gi4V
6 IECs Materials
  https://drive.google.com/open?id=1r7dTxAD-WdDX78-mRPSKoqcX_nHVo2M-