• moes

ເວບໄຊບັນດາກົມ

ລ/ດ ຂື່ຂອງພາກສ່ວນກົມຕ່າງໆ
1 ຫ້ອງການຄະນະປະສານງານກຳມະທິການໂອ
ແລມປິກແຫ່ງຊາດລາວ
2 ຫ້ອງການສະພາທີ່ປຶກສາພາກເອກະຊົນ
3 ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ
4 ສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລິຫານການສຶກສາ
5 ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ
6 ກົມແຜນການ
7 ກົມການເງິນ
8 ກົມກວດກາ
9 ກົມສາມັນສຶກສາ
10 ກົມສ້າງຄູ
11 ກົມອາຊີວະສຶກສາ
12 ກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ
13 ກົມປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ
14 ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
15 ກົມຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ
16 ສູນສຶກສານອກໂຮງຮຽນພາກກາງ 
17 ສູນສຶກສານອກໂຮງຮຽນພາກໃຕ້
18 ສູນສຶກສານອກໂຮງຮຽນພາກເໜືອ
19 ກົມພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ
20 ກົມກິດຈະການນັກສຶກສາ
21 ກົມການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ
22 ສູນໂຄສະນາຂ່າວສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
23 ສູນເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ
ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
24 ສູນວິໄຈການສຶກສາ
25 ໂຮງພິມສຶກສາ
26 ລັດວິສາຫະກິດຜະລິດອຸປະກອນການສຶກສາ
27 ສູນການສຶກສາເພື່ອພັດທະນາເຂດຊຸມຊົນ
ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້

vdcasino vdcasino vdcasino vdcasino vdcasino vdcasino betexper casino siteleri bedava bonus rulet siteleri