• moes

ໂຄງການຮຽນຮູ້ ແລະ ຄວາມເທົ່າທຽມ”ທີ່ມີມູນຄ່າ 47 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ

ການສຶກສາຂັ້ນພືນຖານຢູ່ ສ.ປ.ປ.ລາວ ຈະໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມຜ່ານໂຄງການກອງທຶນຮ່ວມມືສາກົນເພື່ອການສຶກສາໄລຍະສາມ:ໂຄງການຮຽນຮູ້ ແລະ ຄວາມເທົ່າທຽມທີ່ມີມູນຄ່າ 47 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ  news release in english

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ 3 ກັນຍາ 2021. ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ, ທະນາຄານໂລກ ແລະ ລັດຖະບານ ສ.ປ.ປ. ລາວ ໄດ້ປະກາດ ເປີດໂຕໂຄງການ ກອງທຶນຮ່ວມມືສາກົນ ເພື່ອການສຶກສາໄລຍະ III: ໂຄງການຮຽນຮູ້ ແລະ ຄວາມເທົ່າທຽມທີ່ມີມູນຄ່າ 47 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍເລັ່ງໃສ່ການປັບປຸງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ຂັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແລະ ການປັບປຸງລະບົບການສຶກສາໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ໂຄງການນີ້ ແມ່ນໃສ່ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂະບວນການຮຽນຮູ້ໂດຍຜ່ານສາມຊ່ອງທາງຄື: ຊ່ອງທາງທີ1 ແມ່ນ ຫ້ອງກຽມປະຖົມ ເພື່ອໃຫ້ເດັກນ້ອຍກຽມຄວາມພ້ອມໃນການເຂົ້າໂຮງຮຽນ ໂດຍຜ່ານກຸ່ມພັດທະນາເດັກໃນຊຸມຊົນ, ການສອນຄວບອາຍຸ, ແຜນງານການກຽມຄວາມພ້ອມດ້ານການອ່ານ ສຳລັບເດັກອາຍຸ 5 ປີ ແລະ ການກັ່ນຕອງຄວາມບົກຜ່ອງໜ້າທີ່ການຂອງເດັກ. ຊ່ອງທາງທີສອງ ແມ່ນສຸມໃສ່ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ບັນດາຄູ ເພື່ອກະກຽມ ແລະ ກະຕຸກຊຸກຍູ້ຄູໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່; ແລະ  ຊ່ອງທາງທີສາມ ແມ່ນລະບົບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໂດຍເນັ້ນໃສ່ໂຮງຮຽນເປັນຫຼັກ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມຂອງການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ທ່ານ ຮສ. ປອ ພຸດ ສິມມາລາວົງ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກ່າວວ່າ: “ໂຄງການນີ້ເປັນການລົງທຶນອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຢູ່ ສ.ປ.ປ ລາວ ແລະ ຍັງເປັນໂຄງການທີ່ ຊ່ວຍລິເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX (2021-2025)”. ທ່ານ ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ “ການປັບປຸງການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ແລະ ການສິດສອນຂອງຄູອາຈານໃຫ້ມີປະສິດຕິຜົນ ເປັນບຸລິມະສິດຂອງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມດັ່ງກ່າວ ຈະຊ່ວຍພວກເຮົາບັນລຸຄາດໝາຍການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາທີ່ວາງໄວ້”.

ພາຍໃຕ້ໂຄງການນີ້ ມີບາງກິດຈະກຳຂອງໂຄງການຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ບາງກິດຈະກຳຈະໄດ້ສຸມໃສ່ເມືອງເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ. ນອກນີ້, ຍັງຖືວ່າເປັນການລິເລີ່ມ ປະສົມປະສານການອອກແບບໂຄງການ ເພື່ອທົດແທນການສູນເສຍເວລາໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.

ທ່ານ ອາເລັກສຊັນເດີ ເກຣເມີ (Alexander Kremer), ຫົວໜ້າຫ້ອງການທະນາຄານໂລກປະຈຳ ສປປ ລາວ ກ່າວວ່າ: “ການສົ່ງເສີມການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ທີ່ ສ.ປ.ປ.ລາວ ຈະປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃຫ້ການພັດທະນາປະເທດໃນໄລຍະຍາວ.  ພວກເຮົາຮູ້ດີວ່າ ການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ແມ່ນອີງໃສ່ ສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າຮຽນຮູ້ກ່ອນອາຍຸ 5 ປີ. ຍ້ອນເຫດຜົນດັ່ງກ່າວ ໂຄງການນີ້ຈະສຸມໃສ່ວຽກງານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ສໍາລັບເດັກໃນເກນອາຍຸ 3-5 ປີ ປະມານ 1.300 ບ້ານ ”.

ປະຊາກອນ ລາວ ຍັງເປັນປະຊາກອນທີ່ໜຸ່ມນ້ອຍ  ເຊິ່ງໜຶ່ງໃນສອງ ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 24 ປີ. ໃນຂະນະທີ່ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນ ແມ່ນສູງ, ແຕ່ລະດັບການຮຽນຮູ້ແມ່ນຍັງຕໍ່າ. ດ້ວຍເຫດນີ້, ການສຸມໃສ່ການປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຮຽນໄລຍະຕົ້ນໆ ຈຶ່ງຖືເປັນອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນຂອງໂຄງການ ແລະ ເປັນການລົງທຶນໄລຍະຍາວໃສ່ອານາຄົດຂອງຊາດ. ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈະລິເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໂດຍການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ແລະ ທະນາຄານໂລກຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆໃນວຽກງານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ.

ສາມາຄົມການພັດທະນາສາກົນ ຫຼື IDA ຂອງ ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ ຈະສະໜອງທຶນມູນຄ່າ 30 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອສະໜອງທຶນໃຫ້ໂຄງການນີ້ ແລະ ມູນຄ່າ 17 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ ໃນຮູບແບບການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຈາກກອງທຶນຮ່ວມສາກົນເພື່ອການສຶກສາ.

Print Email

vdcasino vdcasino vdcasino vdcasino vdcasino vdcasino betexper casino siteleri bedava bonus rulet siteleri