ປະກາດ

You use too big image

ປະກາດ

Written by Super User
Category:

ປະກາດເອກະສານປະມູນສົມທຽບລາຄາສຳຫຼັບ 2 ກິດຈະກຳ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໂຄງການປະຈຳປີ 2020 ຊື່ງມີລາຍການລຸ່ມນີ້:

1. ເອກະສານປະມູນສົມທຽບລາຄາຈັດຊື້ Server, Network storage ແລະ UPS, ສັນຍານນໍ້າເບີ G-11/2020

25121905 1

2. ເອກະສານປະມູນສົມທຽບລາຄາຈັດຊື້ ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຕັ້ງໂຕະ ແລະ Scaner ຈຳນວນ 50 ຊຸດ, ສັນຍານນໍ້າເບີ G-11/2020

25121906 1