• moes
  • Border-schools
  • borther

ສະຖານອາຊີວະສຶກສາພາກລັດ

ສະຖານອາຊີວະສຶກສາພາກລັດ ທີ່ຂື້ນກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງ ກົມອາຊີວະສຶກສາ ທັງໝົດມີ 23 ແຫ່ງ ໃນນັ້ນ ມີສະຖາບັນ 2 ແຫ່ງ, ວິທະຍາໄລ 9 ແຫ່ງ, ໂຮງຮຽນເຕັກນນິກ-ວິຊາຊີບແບບປະສົມ 9 ແຫ່ງ ແລະ ໂຮງຮຽນເຕັກນນິກ-ວິຊາຊີບ 3 ແຫ່ງ ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

Print Email