ວັນທີ 31ມັງກອນ ຫາວັນທີ 1ກຸມພາ 2019 ທີ່ສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລິຫານການສຶກສາ ຫຼັກ8 ໄດ້ມີກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາທົ່ວ  ປະເທດປະຈຳປີ 2018 ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານນາງແສງເດືອນ ຫຼ້າຈັນທະບູນລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ມີຕາງໜ້າຈາກປະທານສະພານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາທຸກຂັ້ນທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ອະດີດການນຳກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ພ້ອມດ້ວຍແຂກທີ່ຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການປັບແຜນງົບປະມານບໍລິຫານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນວຽກຈຸດສຸມໃນປີ
2019 ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຂໍ້ຄົງຄ້າງໃນ 10 ຂະແໜງການຍ່ອຍເຊິ່ງເປັນວຽກງານບູລິມະສິດໃຫ້ສຳເລັດຕາມເປົ້າໝາຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມແຕກໂຕນກັນໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນຂອງວຽກງານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ການປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາທີ່ຍັງອ່ານບໍອອກຂຽນບໍໄດ້, ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງ ແລະ ປະລະການຮຽນຍັງມີສູງ, ແກ້ໄຂບັນຫາການປະລະການຮຽນໃນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ, ຄູສອນບໍ່ພຽງພໍ ແລະ ຍັງບໍສາມາດນຳໃຊ້ເຄື່ອງທົດລອງວິທະຍາສາດເຂົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນໄດ້, ປັບປຸງການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຕ່າງໆໃຫ້ມີປະສິດຕິຜົນຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ, ແກ້ໄຂບັນຫານັກຮຽນຄູທີ່ຈົບ ແລະ ອາສາສະໝັກຍັງບໍໄດ້ຮັບການບັນຈຸຍັງມີຫຼາຍ, ຄຸນນະພາບຂອງຄູຍັງຕໍ່າ, ແກ້ໄຂບັນຫານັກຮຽນອາຊີວະສຶກສາບໍ່ມີບ່ອນຝຶກງານທີ່ເໝາະສົມກັບວິຊາຮຽນ, ນັກຮຽນທີ່ຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນສະໝັກເຂົ້າຮຽນສາຍອາຊີວະສຶກສາຍັງມີໜ້ອຍ, ແກ້ໄຂບັນຫາຄ່ານິຍົມຂອງນັກຮຽນທີ່ໄປສຶກສາຢູ່ຕ່າງປະເທດມີຫຼາຍເຮັດໃຫ້ບໍສາມາດຄຸ້ມຄອງໄດ້ ແລະ ການລົງທຶນໃສ່ການປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນຍັງຕໍ່າ, ເລັ່ງກໍ່ສ້າງນັກກິລາອາຊີບໃນຂະແໜງກິລາ-ກາຍະກຳ ໂດຍສະເພາະຜູ້ມີຄວາມຮັກ ແລະ ມີພອນສະຫວັນດ້ານກິລາໃຫ້ເປັນລະບົບ ສ່ວນຂະແໜງການຍ່ອຍການບໍລິຫານ ປັບປຸງການຄຸ້ງຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ບຸຄະລາກອນໃຫ້ມີປະສິດຕິພາບ, ສ້າງພະນັກງານສືບທອດປ່ຽນແທນຢ່າງຕໍ່ເນືອ່ງ ແລະ ການນຳໃຊ້ງົບປະມານຍັງບໍມີປະສິດຕິພາບ ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຍັງບໍເຂັ້ມແຂງ
ໃນຕອນທ້າຍພິທີຍັງໄດ້ມີການມອບທຸງໄຊຂັ້ນກະຊວງໃຫ້ແກ່ 3ພະແນກ ແລະ 22 ຫ້ອງການທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນຮອບດ້ານໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍການສຶກສາ ແລະ ມອບໃບຍ້ອງຍໍຂັ້ນກະຊວງໃຫ້ແກ່ 7 ພະແນກ ແລະ 30 ຫ້ອງການທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນຮອບດ້ານໃນການຊີ້ນຳ-ນຳພາວຽກງານວິຊາສະເພາະ ແລະ ນະໂຍບາຍການສຶກສາ ໃນປີ 2013-2018