ຫຼັກສູດການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມສຳລັບຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ

1. ຫຼັກ​ສູດສຳລັບຜູ້ບໍລິຫານ​ຂັ້ນພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ​ແຂວງ     

2. ຫຼັກ​ສູດສຳລັບຜູ້ບໍລິຫານ​ຂັ້ນ​ໂຮງ​ຮຽນ​ສາ​ມັນສຶກສາ (ສາມເດືອນ)