​ສະຖາ​ບັນ​ພັດ​ທະ​ນາ​​​ນ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ການ​ສຶກ​ສາ​ມີໜ້າ​ທີ່​ຕ​ົ້ນ​ຕໍ ດັ່ງ​ນີ້:

 1. ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ແນວ​ທາງນ​ະ​ໂຍ​ບາຍ, ກົດ​ລະ​ບຽບ, ມະ​ຕິ, ຄຳ​ສັ່ງ​ຂອງ​ພັກ, ກົດ​ລະ​ບຽບ​ຂອງ​ລັດ, ທິດ​ທາງ​ແຜນ​ການ ແລະ ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ການ ແລະ ກິ​ລາ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ເປັນ​ແຜນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ສຶກ​ສາ ແລະ ແຜນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ແຕ່​ລະ​ໄລ​ຍະ;
 2. ຄົ້ນ​ຄວ້າ​, ສ້າງ, ປັບ​ປຸງ​ນິ​ຕິ​ກຳ ແລະ ລະ​ບຽບ​ຕ່າໆ​ສຳ​ລັບ​ການ​ຄຸ້​ມ​ຄອງວຽ​ກ​ງານ​ຂອງ​ສະ​ຖາ​ບັນ;
 3. ສ້າງ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາຫຼັກ​ສູດ​ຝຶກອ​ົບ​ຮົມ, ຜະ​ລິດ​ສື່ ແລະ ເຕັກ​ນິກ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຫານ​ການ​ສ​ຶກ​ສາ ແລະ ກິ​ລາ
 4. ຈັດ​ຕັ້ງ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຫານ​ການ​ສຶ​ກ​ສາ ແລະ ກິ​ລາ​ທັງ​ພາກ​ລັດ ແລະ ເອ​ກະ​ຊົນ;
 5. ທົດ​ສອບ​ລະ​ດັ​ບ ແລະ ຢັ້ງ​ຢືນ ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຫານ​ການ​ສຶກ​ສາ ແລະ ກິລາ ໂດຍ​ການ​ສົບ​ທົບ​ກັບ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ;
 6. ຄົ້ນ​ຄວ້າ, ວິ​ໄຈ ກ່ຽວກ​ັບ​ການ​ບໍ​ລ​ິ​ຫານ​ການ​ສຶກ​ສາ ແລະ ກິ​ລາ;
 7. ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ​, ສະ​ຖິ​ຕິ, ປະ​ຫວັດ​ການ​ເຄື່ອ​ນ​ໄຫວ​ຂອງວຽງ​ງານ​ການ​ສຶກ​ສາ;
 8. ຄຸ​້ມ​ຄອງ ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ ແລະ ແຫຼ່ງ​ການ​ຮຽນ​ຮູ້ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ກາ​ນ​ສຶກ​ສາ;
 9. ສ້າງ ແລະ ພັດ​ທະ​ນ​າ ຫຼັກ​ສູດ, ສື່​ການ​ຮຽນ-ການ​ສອນ ສຳ​ລັບ​ການກໍ່​ສ້າງ ແລະ ບຳ​ລຸງ​ຄູ​ການ​ສຶກ​ສາ​ກ່​ອນ​ໄວ​ຮຽນ ແລະ ຄູ​ສາ​ມັນ​ສຶກ​ສາ​ໂດຍ​ສົມ​ທົບ​ກັບ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ;
 10. ຊີ້​ນຳ​ດ້ານ​ວິ​ຊາ​ການ ບັນ​ດາ​ສູນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຄູ ແລະ ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຫານ​ການ​ສຶກ​ສາ​ປະ​ຈຳ​ຢູ່​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ແຫ່​ງ​ຕ່າງໆ ໂດຍ​ສົມ​ທົບ​ກ​ັ​ບ​ກົມ​ສ້າງ​ຄູ ແລະ ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ;
 11. ພົວ​ພັນ ແລະ ປະ​ສານ​ງານ​ກັບ​ຫ້ອງ​ການ, ກົມ, ອົງ​ການ​ເທົ່າ​ກົມ, ສະ​ຖາ​ບັນ, ສູນ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສ​າ​ກົນ ແລະ ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທັງ​ພາກ​ລັດ ແລະ ເອ​ກະ​ຊົນ ຕາມ​ການມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ຂັ້ນ​ເທິງ
 12. ກວດ​ກາ, ຕິດ​ຕາມ ແລະ ປະ​ເມີນ​ຜົນ ແລະ ລາຍ​ງານ​ການ​ຈ​ັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ສະ​ຖາ​ບັນ ແຕ່​ລະ​ໄລ​ຍ​ະ;
 13. ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ອື່ນໆ ຕາມ​ການມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ