ສະ​ຖາ​ບັນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ການ​ສຶກ​ສາ​ມີ​ຂອບ​ເຂດ​ສິດ​ດັ່ງ​ນີ້:

  1. ສະ​ເໜີ​ແຜນ​ການ ແລະ ແຜນ​ງານ​ງົບ​ປະ​ມານ​ເພື່ອ​ພັດ​ທະ​ນາ​ວຽກ​ງານ​ທີ່​ຕົນ​ເອງ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຕໍ່​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ;
  2. ສະ​ເໜ​ີລັ​ດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ, ອະ​ນຸ​ມັດ, ປັບ​ປຸງ, ສ້າງ ຫຼື ຍົກ​ເລີກ ບັນ​ດາ​ນິ​ຕິ​ກຳຄຸ້ມ​ຄອງ​ກ​ານ​ສຶກ​ສາ ແລະ ກິ​ລາ​ທີ່ບໍ່​ສອດ​ຄ່ອງ;
  3. ສະ​ເໜີ​ຕໍ່​ລັ​ດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ, ອະ​ນຸ​ມັດ, ສ້າງ​ຕັ້ງ ຫຼື ຍົກ​ເລີກ ພ​ະ​ແນກ ແລະ ສູນ​ຕ່າງໆ​​ອຂອງ​ສະ​ຖາ​ບັນ;
  4. ສະ​ເໜີ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ, ປົດ​ຕຳ​ແໜ່ງ, ສັບ​ຊ້ອນ ຫຼື ຍົກ​ຍ້າຍ ພະ​ນັກ​ງານບໍ​ລິ​ຫານ​ຂັ້ນ​ຕ່າງ​ໆ ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ​ ແລະ ລ​ະ​ບຽບ​ການ;
  5. ນ​ຳ​ໃຊ້​ງົບ​ປະ​ມານ, ວັດ​ຖຸ, ຊັບ​ສິນ, ກອງ​ທຶນ, ທຶນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼື​ອ​ປະ​ເພ​ດ​ຕ່າງໆ​ຕາມ​ການ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ;
  6. ປະ​ຕິ​ບັ​ດ​ໂຄງ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ລ້າ, ໂຄງ​ການ​ຮ່ວ​ມ​ມື​ກັບ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ແລະ ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາ​ກົນ​ຕາມ​ການ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ;
  7. ສ້າງ ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ລາຍ​ຮັບ​ວິ​ຊາ​ການ ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ ແລະ ລະ​ບຽບ​ການ;
  8. ສະ​ເໜີ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ປົກ​ປ້ອງ, ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ບຸກ​ຄະ​ລາ​ກອນ, ຊັບ​ສິນ, ລິ​ຂະ​ສິດ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ສຶກ​ສາ ແລະ ກິ​ລາ;
  9. ປະ​ຕິ​ບັ​ດ​ວຽກ​ງານ​ອື່ນ​ຕາມ​ການມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ;