ສະ​ຖາ​ບັນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ການ​ສຶ​ກ​ສາ​ຂຽນ​ດ້ວຍ​ຕົວ​ອັກ​ສອນ​ຫຍໍ້ "ສ​ພບ" ແມ່ນ​ໂຄງ​ປະ​ກອບ​ກົງ​ຈັກ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ສ​ຶກ​ສາ​ທິ​ການ​ ແລະ ກິ​ລາ ມີ​ພາ​ລະ​ບົດ​ບ​າດ​ເປັນ​ເສ​ນາ​ທິກ​ານ​ໃຫ້​ແກ້​ລັດ​ຖ​ະ​ມົນ​ຕີ​ໃນ​ການ​ຊຸກ​ຍູ້, ສົ່ງ​ເສີ​ມ​ວຽກ​ງານ​ກາ​ນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຜູ້ບໍ​ລິ​ຫານ​ການ​ສຶກ​ສາ ແລະ ກິ​ລາ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ໄລ​ຍະ