​ຂ່າວ​ສານ​ການ​ສຶກ​ສາ

​ຕາ​ຕະ​ລາງຮຽນ
ຕາ​ຕະ​ລາງ​ສອບ​ເສັງ​ພາກ​ຮຽນ I
ຕາ​ຕະ​ລາງ​ສອບ​ເສັງ​ພາກ​ຮຽນ II
ຜົນ​ສອບ​ເສັງ​ປະ​ຈຳ​ເດືອນ
​ຜົນ​ສອບ​ເສັງ​ພາກ​ຮຽ​ນ I
ຜົນ​ສອບ​ເສັງ​ພາກ​ຮຽນ II