ທາງສູນ ICT ຂອງພວກເຮົາໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິຫານເຊົ່ຫ້ອງໃຫ້ແກ່ບັນດາສຳນັກງານ, ຫ້ອງການຕ່າງໆທີ່ສົນໃຈຢາກເຊົ່າຫ້ອງໃນການຝຶກອົບຮົມຫຼືຈັດກອງປະຊຸມຕ່າງໆ, ທາງສູນຂອງພວກເຮົາມີຫ້ອງປະຊູມ, ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ, ຫ້ອງ Lab ຕ່າງໆທີ່ມີສະຖານທີ່ກ້ວາງຂ້ວາງ, ສະອາດງາມຕາພ້ອມທັງເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ທີ່ທັນສະໄໝເຊິ່ລາຍລະອຽດຫ້ອງຕ່າງໆມີດັ່ງນີ້:

1.ຫ້ອງປະຊຸມ                                       ສາມາດບັນຈຸ​​ໄດ້ 100 ຄົນ​.

2.ຫ້ອງຄອມພິວເຕີຈຳນວນ 3 ຫ້ອງ                ສາມາດບັນຈຸໄດ້ຫ້ອງລະ 50 ຄົນ.

3.ຫ້ອງຮຽນ​                                         ສາມາດບັນຈຸບັນ​​ໄດ້ 50 ຄົນ.

4.ຫ້ອງ Lab ຟີຊິກ                                 ສາມາດບັນຈຸໄດ້ 50 ຄົນ.

5.ຫ້ອງ Lab ເຄມີ                                  ສາມາດບັນຈຸໄດ້ 50 ຄົນ.

6.ຫ້ອງ Lab ຊີວະ                                  ສາມາດບັນຈຸໄດ້ 50 ຄົນ.

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້: 021 255302, 020 55720456

 m1

ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່

 m2

ຫ້ອງປະຊຸມນ້ອຍ

 c

ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ

 bio

ຫ້ອງ Lab ຊີວະ

 che

ຫ້ອງ Lab ເຄມີ

 class

ຫ້ອງຮຽນ