ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ແລະ ທີ່ຕັ້ງຂອງ ສູນ ICT

{

          ສູນ ICT ພະແນກສືກສາທິການ ແລະ ກິລາ ນະຄອນຫຼວງ ໄດ້ເປີດພິທິເປັນທາງການທົ່ວປະເທດ ໃນວັນທີ 6/12/2013, ສູນ ICT ເປັນກົງຈັກວິຊາການເທົ່າກັບຂະແໜງທີ່ຢູ່ໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງທີ່ຂື້ນກັບພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິກາານໃຫ້ແກ່ຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງໃນການຄຸ້ມຄອງ, ການພັດທະນາ ແລະ ການສົ່ງເສີມວຽກງານ ເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ ແລະ ກິລາ ຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

{

12112261 475516345969797 6149320588126444562 n

{

{

ສູນ ICT ມີ 4 ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

{

 

1.111.111111.1!fldsk's1. ໜ່ວຍ​ງານ​ບໍ​ລິ​ຫານ

 

ແມ່ນຄຸ້ມຄອງບໍິລິຫານສູນເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານໄອຊີທິ (ICT) ການສຶກສາ ແລະ ຮັບຜິດຊອບເອກະສານໃບແຈ້າງການ, ເອກະສານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ, ລາຍຮັບລາຍຈ່າຍຕ່າງພາຍໃຈສູນ.

2. ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງເຄືອຂ່າຍແລະບຳລຸງຮັກສາ

ແມ່ນການຄຸ້ມຄອງອຸປະກອນຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ໃນສູນໃຫ້ພ້ອມໃຊ້ວຽກ, ຄົ້ນຄ້ວາ, ພັດທະນາ, ບຳລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ ແລະ ປ່ຽນຖ່າຍອຸປະກອນຕ່າງໆ. ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນຳໃໍຊ້ໄດ້ຢ່າງປົກກະຕິ, ນອກຈາກນີ້ ຍັງໄດ້ດູແລລະບົບເຊີເວີ (Sever) ໃຫ້ໃຊ້ວຽກໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ.

3. ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງການສຶກສາແລະກິລາແບບ Electronic

ຄົ້ນຄ້ວາ ວາງແຜນຍຸດທະສາດ ກ່ຽວກັບການສ້າງ ແລະ ການພັດທະນາລະບົບໄອຊີທິ, ອອກແບບບ, ພັດທະນາ, ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການລະບົບໄອຊີທີ ສຳລັບການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ, ການຝຶກອົບຮົມ, ການປະຊຸມ ແລະ ການຄົ້ນຄ້ວາ ວິໄຈຜ່ານລະບົບເຄືອຂ່າຍ.

 

4. ໜ່ວຍງານພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການຮຽນການສອນ ແບບ Electronic(E-learning)

- ແມ່ນການຮຽນ-ການສອນແບບລະບົບ Online ຜ່ານ Video Conference ດ້ວຍ Internet (ເປັນການສອນແບບສາຍ Video Conference ໂດຍທີ່ຄູຈາກຕົ້ນທາງເປັນຜູ້ສອນ ແລະ ຄູປາຍ ທາງເປັນຜູ້ຊວ່າຍ ຂອງແຂວງຕົນເອງ).

-ການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບລະບົບ Online (Intranet) ຫຼື ເປັນຮູບແບບຂອງການຮຽນທີ່ຜູ້ຮຽນສາມາດ ຮຽນຮູ້ຜ່ານເຄື່ອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ ດ້ວຍຕົວເອງໂດຍຜ່ານ: Web Browser (lao learn): 10.9.51.177