ສະ​ຖີ​ຕິ​ນັກ​ຮຽນ​ທີ່​ໃນ​ເຂົ້າ​ຮຽນ​ໃນ ສູນ ICT

{

 

 

 

ສູນ ICT ໄດ້​ເປີດ​ເປ້ນ​ທາງ​ການ ໃນ​ວັນ​ທີ 6/12/2013  ແລະ ໄດ້​ເລີມ​ເປີດ​ການ​ຮຽນ​-ການ​ສອນ ແບບ online ໃນ​ປີ 2014 ເຊິ່ງວີ​ຊາ​ທີ່ Online ມີ​ທັງ​ໝົດ 6 ວິ​ຊາ​ຄື: ຄະ​ນິດ​ສາດ, ເຄ​ມີ​ສາດ, ຟີ​ຊີກ​ສາດ, ຊີ​ວະ​ສາດ, ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ  ແລະ  ວິ​ຊາ ICT. ຖ່າຍ​ທອດ​ໄປ​ຍັງ​ 8 ແຂ​ວງ​ໂດຍ​ມີ​ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ທາງ ແລະ ອີກ 7 ແຂວງ​ເປັນ​ປາຍ​ທາງ ເຊິ່ງມີ​ຕ່າງ​ແຂວງ​ດັ່ງ​ນີ້: ໄຊ​ຍະ​ບຸ​ລີ,ຫລວງ​ພະ​ບາງ,ວຽງ​ຈັນ,ບໍ​ລິ​ຄຳ​ໄຊ,ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ, ຄຳ​ມວນ,ປາກ​ເຊ.

ແຕ່​ລະ​ປີ​ມີ​ນັກ​ຮຽນ​ເຂົ້າ​ຮຽນ​ຕຶກ ICT ມີ​ດັ່ງ​ນີ:

- ປີ 2014-2015 ມີ​ຊັ້ນ ມ5 ຈຳ​ນວນ 2 ຫ້ອງ​ເຊິງ​ແຕ່​ລະ​ຫ້ອງ​ມີ​ນັກ​ຮຽນ​ຫ້ອງ​ລະ 26 ຄົນ, ລວມນັກ​ຮຽນ​ທັງ​ໝົດ​ໃນ​ປີ 2014-2015 ຈຳ​ນວນ 52 ຄົນ.

- ປີ 2015-2016 ມີ​ຊັ້ນ ມ5 ແລະ ມ6 ຈຳ​ນວນ​ຊັ້ນລະ 2 ຫ້ອງ​ມີ​ນັກ​ຮຽນ​ຫ້ອງ ມ5 ຫ້ອງ​ລະ 25 ຄົນ ແລະ ຫ້ອງ ມ6 ຫ້ອງ​ລະ 26 ຄົນ, ລວມ​ນັກ​ຮຽນ​ທັງ​ໝົດ​ໃນ​ປີ2015-2016 ຈຳ​ນວນ 102 ຄົນ. (ເຊິ່ງ​ສາ​ມາດ​ສະ​ແດງ​ອອກ​ເປ້ນ chart ໄດ້​ດັ່ງ​ນີ້:)

ສູນ ICT ໄດ້​ເປີດ​ເປ້ນ​ທາງ​ການ ໃນ​ວັນ​ທີ 6/12/2013  ແລະ ໄດ້​ເລີມ​ເປີດ​ການ​ຮຽນ​-ການ​ສອນ ແບບ online ໃນ​ປີ 2014 ເຊິ່ງວີ​ຊາ​ທີ່ Online ມີ​ທັງ​ໝົດ 6 ວິ​ຊາ​ຄື: ຄະ​ນິດ​ສາດ, ເຄ​ມີ​ສາດ, ຟີ​ຊີກ​ສາດ, ຊີ​ວະ​ສາດ, ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ  ແລະ  ວິ​ຊາ ICT. ຖ່າຍ​ທອດ​ໄປ​ຍັງ​ 8 ແຂ​ວງ​ໂດຍ​ມີ​ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ທາງ ແລະ ອີກ 7 ແຂວງ​ເປັນ​ປາຍ​ທາງ ເຊິ່ງມີ​ຕ່າງ​ແຂວງ​ດັ່ງ​ນີ້: ໄຊ​ຍະ​ບຸ​ລີ,ຫລວງ​ພະ​ບາງ,ວຽງ​ຈັນ,ບໍ​ລິ​ຄຳ​ໄຊ,ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ, ຄຳ​ມວນ,ປາກ​ເຊ.

ແຕ່​ລະ​ປີ​ມີ​ນັກ​ຮຽນ​ເຂົ້າ​ຮຽນ​ຕຶກ ICT ມີ​ດັ່ງ​ນີ:

- ປີ 2014-2015 ມີ​ຊັ້ນ ມ5 ຈຳ​ນວນ 2 ຫ້ອງ​ເຊິງ​ແຕ່​ລະ​ຫ້ອງ​ມີ​ນັກ​ຮຽນ​ຫ້ອງ​ລະ 26 ຄົນ, ລວມນັກ​ຮຽນ​ທັງ​ໝົດ​ໃນ​ປີ 2014-2015 ຈຳ​ນວນ 52 ຄົນ.

- ປີ 2015-2016 ມີ​ຊັ້ນ ມ5 ແລະ ມ6 ຈຳ​ນວນ​ຊັ້ນລະ 2 ຫ້ອງ​ມີ​ນັກ​ຮຽນ​ຫ້ອງ ມ5 ຫ້ອງ​ລະ 25 ຄົນ ແລະ ຫ້ອງ ມ6 ຫ້ອງ​ລະ 26 ຄົນ, ລວມ​ນັກ​ຮຽນ​ທັງ​ໝົດ​ໃນ​ປີ2015-2016 ຈຳ​ນວນ 102 ຄົນ. (ເຊິ່ງ​ສາ​ມາດ​ສະ​ແດງ​ອອກ​ເປ້ນ chart ໄດ້​ດັ່ງ​ນີ້:)

TAB ສູນ ICT ໄດ​້​ເປີດ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ໃນ​ວັນ​ທີ 6/12/2013 ແລະ ເລີ່ມ​ເປີດ​ການ​ຮຽນ-ການ​ສອນ Online ໃນ​ວັນ​ປີ 2014 ເຊິ່ງວິ​ຊາ​ທີ່ Online ມີ​ທັງ​ໝົດ 6 ວິ​ຊາ​ຄື: ຄະ​ນິດ​ສາດ, ເຄ​ມີ​ສາດ, ຟີ​ຊິກ​ສາດ, ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ ແລະ ວິ​ຊາ ICT. ຖ່າຍ​ທອດ​ໄປ​ຍັງ 8 ແຂວງ ໂດຍ​ມີ​ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ທາງ ແລະ ອີກ 7 ແຂວງ​ເປັນ​ປາຍ​ທາງ ເຊິ່ງ​ມີ​ຕ່າງ​ແຂວງ​ດັ່ງ​ນີ້: ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ, ຫຼວ​ງ​ພະ​ບາງ, ວຽງ​ຈັນ, ບໍ​ລິ​ຄຳ​ໄຊ, ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ, ຄຳ​ມວນ, ປາກ​ເຊ. ແຕ່​ລະ​ປີ​ມີ​ນັກ​ຮຽນ​ເຂົ້າ​ຮຽນ​ຕຶກ ICT ມີ​ດັ່ງ​ນີ້:

{

 

-  ປີ 2014-2015 ມີ​ຊັ້ນ ມ5 ຈຳ​ນວນ 2 ຫ້ອງ, ເຊິ່ງ​ແຕ່​ລະ​ຫ້ອງ​ມີ​ນັກ​ຮຽນ​ຫ້ອງ​ລະ 26 ຄົນ, ລວມ​ນັກ​ຮຽນ​ທັງໝົດ 2014-2015 ຈຳ​ນວນ 52 ຄົນ. 

{

- ປີ 2015-2016 ມີ​ຊັ້ນ ມ5 ແລະ ມ6 ຈຳ​ນວນ​ຊັ້ນ​ລະ 2 ຫ້ອງ, ມີ​ນັກ​ຮຽນ​ຫ້ອງ ມ5 ຫ້ອງ​ລະ 25 ຄົນ ແລະ ຫ້ອງ ມ6 ຫ້ອງ​ລະ 26 ຄົນ, ລວມ​ນັກ​ຮຽນ​ທັງ​ໝົດ​ໃນ​ປີ 2015-2016 ຈຳ​ນວນ 102 ຄົນ. ເຊິ່ງ​ສາ​ມາດ​ສະ​ແດງ​ອອກ​ເປັນ Chart ໄດ້​ດັ່ງ​ນີ້:

_

_

_

 

student

 

 

 

 

-

9ເດ​ກາ​ຫງ

າ​ແ

 

ແຕ່​ລະ