ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ MS office 2010 ແລະ Internet ໃຫ້ຄູ ມປ ທົ່ວນະຄອນຫຼວງ

2 1
 

 

 

 

 

 

  ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 10 -14 ສິງຫາ ປີ 2015 . ສູນ ICT ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ MS office (word, Excel, powerpoint) 2010 ແລະ Internet ຂັ້ນພື້ນຖານ ໃຫ້ຄູສອນ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ 4 ຕົວເມືອງໃນ. ຂື້ນທີ່ສູນ ICT ໂດຍການເປັນປະທານກ່າວເປີດພິທີໂດຍທ່ານ ພູທອນ ແສງດາລາວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທີການ ແລະ ກິລາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ມີສຳມະນາກອນເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 44 ທ່ານ ຍິງ 5 ທ່ານ, ຈຸດປະສົງຂອງການຝືກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ຄູ-ອາຈານ ທີ່ສອນຢູ່ໂຮງຮຽນ ມັດທະຍົມສຶຶກສາຕອນປາຍ 4 ເມືອງໃນ ແລະ ເນັ້ນໃສ່ການຍົກລະດັບຄວມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນການນຳໃຊ້ໂປຼແກຣມ Ms office 2010 ແລະ internet ເນື້ອໃນບົດຮຽນທີ່ນໍາມາຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ປະກອບມີ:

-      ການພິມຈັດໜ້າເອກະສານດ້ວຍ Ms office 2010

-      ການນຳໃຊ້ສູດຄິດໄລ່ໃນ Excel 2010

-      ການສ້າງບົດນຳສະເໜີການສອນ ດ້ວຍ Presentation powerpoint 2010

-      ການນຳໃຊ້ internet ດວ້ຍການສ້າງ E-mail.

ການຕິດຕາມ ແລະ ຕີລາລາຜົນຂອງການປະເມີນເຫັນວ່າການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບດີ ແລະ ຄາດວ່ານັກສຳມະກອນຈະສາມາດນຳເອົາຄວາມຮູ້ ແລະ ບົດຮຽນຈາກການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີໄປໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານ ການສຶກສາໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂື້ນກວ່າເກົ່າ.