Smart Slider 3

previous arrow
next arrow
Slider

Facebook

Untitled 1

ຄົ້ນຫາ

ແຈ້ງການ

52c22564 3c20 4754 bba4 35edda6bb3d2

ຂໍ້ຕົກລົງ

47105237 2286538864892648 7002705895637385216 n

ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ

139633
ມື້ນີ້
ມື້ວານນີ້
ອາທິດນີ້
ອາທິດແລ້ວນີ້
ເດືອນນີ້
ເດືອນແລ້ວນີ້
ທັງໝົດ
129
36
213
138811
1368
2873
139633

Your IP: 3.238.250.105
2021-04-20 16:26

ຄວາມຮູ້

ສິດ ແລະ ຂອບ​ເຂດ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບລວມ

1.      ຄົ້ນຄ້ວາ, ພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລວມທັງບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ ແລະ ປ່ຽນຖ່າຍລະບົບ ແລະ ອຸປະກອນ ICT ທັງໝົດ ໃນສູນ ICT ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ.

2.     ຄົ້ນຄ້ວາ, ພັດທະນາ, ປັບປຸງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການລະບົບເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການ ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແບບເອເລັກໂຕນິກ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມ ຍືນຍົງ.

3.     ຄົ້ນຄ້ວາ, ພັດທະນາ, ປັບປຸງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການລະບົບເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການ ຈັດຕັ້ງ ການຮຽນ - ການສອນ, ໂດຍສະເພາະຕາມຫຼັກສູດມັດທະຍົມສຶກສາ, ການຜະລິດສື່ການສອນແບບເອເລັກໂຕຼນິກ ແລະ ການເຝິກອົບຮົມແບບເອເລັກໂຕຼນິກ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ.

4.     ຈັດຕັ້ງການຮຽນ - ການສອນວິຊາຕ່າງໆ ຕາມຫຼັກສູດມັດທະຍົມສຶກສາ ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາພາຍໃນແຂວງ ຕາມໜັງສືແຈ້ງການຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ພ້ອມທັງເປີດໃຫ້ໂຮງຮຽນຕ່າງໆ ພາຍໃນເທດສະບານແຂວງເຂົ້າມາ ນຳໃຊ້ຫ້ອງທົດລອງໃນສູນ.

5.     ຈັດຕັ້ງເຝິກອົບຮົມການນຳໃຊ້ ICT ໃຫ້ແກ່ຄູສອນ ແລະ ພະນັກງານໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາໃນທົ່ວແຂວງ ເພື່ອ ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດສື່ການສອນ ແລະ ການປະຕິບັດວຽກງານປະຈຳວັນຕາມຄວາມຮັບ ຜິດຊອບຂອງຕົນ.

6.     ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານສູນ ICT ຢູ່ຂັ້ນແຂວງ.

7.     ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານການປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆຂອງຕົນໃຫ້ຂັ້ນເທິງຊາບ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.

8.     ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ.

ຂອບເຂດສິດ.

1.      ສຶກສາ, ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃຫ້ກາຍເປັນແຜນການ, ແຜນ ງານ, ໂຄງການ ແລະ ແຜນງົບປະມານ ເພື່ອພັດທະນາວຽກທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ສະເໜີຕໍ່ຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ.

2.     ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ສະເໜີຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ປັບປຸງ, ສ້າງ ຫຼື ຍົກເລີກບັນດາ ນິຕິກຳ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບວຽກງານຂອງຕົນ.

3.     ສະເໜີ ຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ແຕ່ງຕັ້ງ, ປົດຕໍາແໜ່ງ, ພະນັກງານວິຊາການ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງຕົນ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

4.     ຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້ງົບປະມານ, ວັດຖຸ - ຊັບສິນ, ກອງທຶນ, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອປະເພດຕ່າງໆ ຕາມການອະນຸມັດຂອງຫົວໜ້າພະແນກ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ.

5.     ສະເໜີຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງປົກປ້ອງ, ຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລະກອນ, ຊັບສິນ, ລິຂະສິດ ທາງດ້ານການ ສຶກສາ ແລະ ກິລາ.

6.     ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ສໍາມະນາ ແລະ ການສົນທະນາທາງດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ ສານ ໃນລະດັບ ແລະ ຂັ້ນຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມການອະນຸມັດຂອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ.

7.     ປະຕິບັດໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ, ໂຄງການເງິນກູ້, ໂຄງການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາ ກົນ ທີ່ລັດຖະບານ ອະນຸມັດ ຕາມການອະນຸມັດຂອງລັດຖະມົນຕີ.

8.     ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ.