ກ່ຽວກັບສູນໄອຊີທີ

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງສູນເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານແລະການສື່ສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ

ວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານແລະການສື່ສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ເຖິງຈະມີລັກສະນະກະ ແຈກກະຈາຍໄດ້ພັດທະນາມາ
ຢ່າງເປັນລະບົບ,ເຊັ່ນໃນແງ່ຂອງ
ຈຸນລະພາກແລ້ວ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວໄດ້ຈັດເຂົ້າເປັນຫຼັກສູດການຮຽນ -ການສອນ
ໃນລະດັບປະລິນຍາຕີຕັ້ງແຕ່ສົກ2004-2005 ແລະ ກໍໄດ້ສ້າງຕັ້ງສູນເຕັກໂນໂລຊີ
ຂ່າວສານ(IT)ຂອງຕົນເອງຕັ້ງແຕ່ປີ 2003
ແລະ ເຊັ່ນດຽວກັນ, ພາກສ່ວນອື່ນໆພາຍໃນກະຊວງສຶກສາທິການກໍໄດ້ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ
ເປັນເຄື່ອງມີຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ວຽກງານ
ຂອງຕົນເອງ ແລະ ໃນແງ່ຂອງມະຫາພາກ, ວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີ
ຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາໄດ້ຮັບການ
ພັດທະນາໜຶ່ງໜ້າວຽກ, ໄດ້ແກ່ການພັດທະນາລະບົບເຄືອຄ່າຍຄອມພິວເຕີພາຍໃນກະຊວງສຶກສາທິການເອງໂດຍພະແນກສະຖິ
ຕິແຜນການຂອງກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືຕັ້ງແຕ່ປີ 2000 ແລະໃນປີ 2006, ວຽກງານດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກ
ພັດທະນາເຂົ້າ
ໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງສູນສະຖິຕິ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ການສຶກສາເປັນ 3 ຂະແໜງ, ຄື: ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງລະ
ບົບເຄືອຄ່າຍ; ຂະແໜງຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາໂປຼແກຼມ,ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງແລະບໍລິການເວັບໄຊ.

(1)  ອີກດ້ານໜຶ່ງ, ໂຄງການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດເຊິ່ງເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ປີ 2006ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຂະແໜງການ ສຶກສາ
ຕ້ອງໄດ້ພັດທະນາວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີ
ຂ່າວສານແລະການສື່ສານການ ສຶກສາ ແລະ ລາຢ່າງເປັນລະບົບຄົບຊຸດ.

      ດັ່ງນັ້ນ, ໃນທ້າຍປີ 2010 ລັດຖະບານຈຶ່ງຕົກລົງຮັບຮອງ ແລະ ມອບໝາຍໃຫ້ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດໂຄງການນຳໃຊ້
ICT ເຂົ້າໃນການປັບປຸງຄຸນະພາບການສຶກສາ ແລະ ການຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນແນໃສ່ການບັນລຸຈຸດ
ປະສົງ 4 ດ້ານ, ຄື:
ພັດທະນາພື້ນຖານວັດຖຸໂຄງລ່າງດ້ານ ICT,ໂດຍສະເພາະແມ່ນສ້າງສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ສູນຝຶກອົບຮົມ,
ສູນຮຽນດ້ວຍຕົນເອງ, ສູນປະຊຸມແບບເອເລັກໂຕຣນິກ, ສູນເຄືອຄ່າການສຶກສາ ແລະ ການວິໄຈສຳລັບຂະແໜງການສຶກສາ
ທັງໝົດ ແລະ ສູນການຮຽນ-ການສອນແບບເອເລັກໂຕຣນິກສຳລັບມັດທະຍົມຕອນປາຍ;

(2) ນຳໃຊ້ພື້ນຖານວັດຖຸໂຄງລ່າງດ້ານ ICT ທັງໝົດທີ່ເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ສື່ສານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ :
(2.1)
ໃນການປັບປຸງທາງດ້ານປະລິມານແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິການ ການສຶກສາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການຈັດຕັ້ງ ການ
ຮຽນ-ການສອນແບບເອເລັກໂຕຣນິກໃຫ້ທົ່ວເຖິງ​​ໃນເຂດເທດສະບານຂອງນະຄອນຫຼວງ ແລະ​ ແຂວງຕາມ​​ເນື້ອໃນບົດຂອງຫຼັກ
ສູດມັດທະຍົມຕອນ
ປາຍດຽວກັນ, ໃນເວລາດຽວກັນ ແລະ ໃນເວລາຈິງແນ່ໃສ່ໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການໃຫ້ສຶກສາ
ບໍ່
ໃຫ້ມີຄວາມ  ແຕກໂຕນກັນຫຼາຍ ແລະ ​​ປັບປຸງ​ຄຸນນະພາບ ຂອງຄູສອນ;
(2.2) ຝຶກອົບຮົມທາງໄກ ແລະ ໄກ້ສຳລັບຄູສອນແລະພະນັກງານກ່ຽວກັບທຸກໆສາຂາວິຊາ, ເຂົ້າເຖິງ​​ເນື້ອໃນການສຶກສາ ແລະ
ຂໍ້
ມູນຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສຳລັບການສຶກສາເພື່ອຮຽນ ແລະ ຄົ້ນ ຄວ້າ ວິໄຈດ້ວຍຕົນເອງ;
(3)
ນຳໃຊ້ພື້ນຖານວັດຖຸໂຄງລ່າງດ້ານ ICT, ໂດຍສະເພາະແມ່ນນຳໃຊ້ລະບົບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ(MIS),ດັ່ງ
ທີ່ສະເໜີມາຂ້າງເທິງ, ໃນການປັບປຸງຄວາມສາມາດແລະ ຄຸນນະພາໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ:

(3.1)ການ​ສຶກສາທົ່ວຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ໂດຍສະເພາະ, ບໍລິຫານສັງລວມ, ບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ, ບໍລິຫານ
ການເງິນ, ບໍລິຫານຊັບສິນ ແລະ ອຸປະກອນ ແລະ ບໍລິຫານຜູ້ຊົມໃຊ້
ICT ໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ, ວ່ອງໄວ, ຊັດເຈນ, ໂປ່ງ
ໃສສາມາດກວດສອບໄດ້ດ້ວຍລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ;
(3.2) ກິດຈະກຳການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມທັງໝົດເຊິ່ງເລີ່ມຈາກການຈັດຕາຕະລາງ, ຫ້ອງຮຽນ, ການລົງທະ
ບຽນການຮຽນ, ການສອບເສັງ,ລະບົບຄະແນນ, ການລາຍງານ, ແລະ ອື່ນໆ; 
(4) ນຳ
ໃຊ້ພື້ນຖານວັດຖຸໂຄງລ່າງດ້ານ ICT ໃນການໂຄສະນາຂ່າວສານກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງການສຶກສາ ແລະກິດຈະກຳທີ່ປິ່ນ
ອ້ອມ;

(5) ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນດ້ານ IT ສຳລັບຢູ່ສູນກາງ ແລະ ຢູ່ແຕ່ລະສູນປະຈຳນະຄອນຫຼວງ ແລະ ແຂວງເພື່ອບໍລິຫານຄຸ້ມ
ຄອງອຸປະກອນ ແລະ ລະບົບ ICT ທັງໝົດ; ແລະ ເພື່ອການນຳໃຊ້ ICT ທັງ ໝົດລວມທັງສອນວິຊາ​ ICT ຕາມຫຼັກສູດມັດ
ທະຍົມ
, ຝຶກອົບຮົມຄູແລະ ພະນັກງານຂອງຂະແໜງການ​ສຶກສາກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ ICT, ແລະ ບໍລິການວິຊາການດ້ານ
ICT
ຄົບວົງຈອນໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການ ການສຶກ ສາ ແລະ ສັງຄົມ.
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການນຳໃຊ້ ICT ເຂົ້າໃນການ
ປັບປຸງຄຸນ
ະພາບການສຶກສາ ແລະການຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2011 ເຖິງປະຈຸບັນໄດ້ສ້າງພື້ນຖານອັນສຳຄັນ
ແລະ ຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ICT ໃນໂຄງປະກອບຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ
ກິລາຢ່າງທັນເວລາເພື່ອໃຫ້ສາມາດເຄື່ອນໄຫວໄດ້ແລະ ສາມາດເປັນ ບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການພັດທະ ນາ
ແລະ ຍົກລະດັບວຽກ
ງານ
ICT ໃນອານາຄົດເຊິ່ງທັງໝົດນັ້ນກໍຍ້ອນຄວາມຈຳ​​ເປັນທີ່ຈະຕ້ອງບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງພື້ນຖານວັດຖຸໂຄງລ່າງດ້ານ ICT,
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດແລະ ສິ່ງອື່ນໆທີ່​​​ເປັນຜົນເນື່ອງຈາກໂຄງການດັ່ງກ່າວໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຮອດຕົ້ນປີ 2013,
ຄະນະ
ນຳກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາຈິ່ງຕົກລົງໃຫ້ສ້າງຕັ້ງສູນ ເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານແລະການສື່ສານການສຶກສາ ແລະ
ກິລາ
ຂຶ້ນໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.