ຂະແໜງ MIS

 ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແບບເອເລັກໂຕຣນິກ

12

ທ່ານ ສຸລິຍະ ໄຊຍະສິນ

ຫົວໜ້າ ຂະແໜງ

 1  10 16   2
 ທ່ານ ນ ມົນທາ ບັນດາສັກ ທ່ານ ນ ພູວຽງ ພິມມະຈັກ  ທ່ານ ສີສົມພອນ ພົງພູໄທ  ທ່ານ ເອກກະໄຊ ແກ້ວໃສ
 ວິຊາການ ວິຊາການ  ວິຊາການ  ວິຊາການ 

    9.  ໜ້າທີ່ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແບບເອເລັກໂຕຣນິກ(MIS)

    1. ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ ແລະ ນໍາສະເໜີເພື່ອນໍາໃຊ້ຂໍ້ກໍານົດ, ກົດລະບຽບ ແລະ ບັນດານິຕິກໍາຕ່າງໆເພື່ອການພັດທະນາ, ການ
       ຄຸ້ມຄອງ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການສົ່ງເສີມ ແລະ ການບໍລິການວຽກງານ ເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ
       ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
   2. ອອກແບບ, ສ້າງ, ປັບປຸງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການເວັບໄຊສໍາລັບຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ຂະແໜງການ
       ທີ່ພົວພັນເປັນປະຈໍາແນໃສ່ການຕິດຕໍ່ສື່ສານ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ວຽກງານ ແລະ ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ຂອງຂະແໜງການສຶກ
       ສາແລະກິລາ;
   3. ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ອອກແບບ, ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງຊອບແວ ແລະ ລະບົບຖານຂໍ້ມູນສໍາລັບການຄຸ້ມ
       ຄອງບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາແບບເອເລັກໂຕຣນິກ;
   4. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໃນການຄຸ້ມຄອງ, ສົ່ງເສີມ, ພັດທະນາ, ປັບປຸງ, ຕິດ
       ຕາມ, ກວດ
ກາ ແລະ ລາຍງານສະພາບການຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້ ແລະ ບໍລິການລະບົບຂ່າວສານສໍາລັບການສຶກສາ;
   5. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ອໍານວຍການສູນ.