ຂະແໜງ E-learnning

ຂະແໜງພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບການຮຽນ - ການສອນ ແບບເອເລັກໂຕຼນິກ

11

ທ່ານ ສອນຄຳ ນາມລຳມູນ

ຫົວໜ້າ ຂະແໜງ

 5  9  13  14  15  WhatsApp Image 2019 07 17 at 10.24.34
ທ່ານພົງສະຫວັນ ລັດຕະນະວົງ  ທ່ານບັນດິດ ອິນທະໂພທອງ  ທ່ານ ທະນົງໄຊ ສີສຸລາດ  ທ່ານ ສອນສະຫວັນ ພົມສຸວັນ  ທ່ານ ສີພອນ ພິມມະຈັກ  ທ່ານ ນ ສົມພາພອນ ສຸກສົມຈິດ
 ວິຊາການ ວິຊາການ  ວິຊາການ  ວິຊາການ  ວິຊາການ  ວິຊາການ 

10. ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບການຮຽນ-ການສອນແບບເອເລັກໂຕຣນິກ("E-learnning ") 

   1. ອອກແບບ, ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງຊອບແວສໍາລັບລະບົບການການຮຽນ-ການສອນ, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການຄົ້ນຄ້ວາ
      ວິໄຈແບບເອເລັກໂຕຣນິກ;
   2. ປະສານສົບທົບກັບສະຖາບັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການນໍາໃຊ້ ICT ເຂົ້າໃນການຜະລິດເນື້ອໃນສໍາລັບການຮຽນ-ການສອນແບບ
       ເອເລັກໂຕຣນິກ;
   3. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້ງຝຶກອົບຮົມ ຜູ້ບໍລິຫານ, ວິຊາການ, ຄູ-ອາຈານ, ນັກຮຽນ,
       ນັກສຶກສາ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ ICT   ເຂົ້າໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ການຈັດຕັ້ງ ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການ
       ຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ;
   4. ປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ອໍານວຍການສູນ;