ຂະແໜງNetwork

ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງເຄືອຄ່າຍ ແລະ ບໍຳລຸງຮັກສາ 

1397134159 pantiptalk o

ທ່ານ ຕູ້ຢ່າງ ໜາວຕູ້

ຫົວໜ໊າຂະແໜງ 

 6  7      8  WhatsApp Image 2019 07 10 at 09.55.09   1397134159 pantiptalk o
ທ່ານ ອາລັນດາ ກອງປະຈິດ ທ່ານ ອິດທິພົນ ສີປະເສີດ  ທ່ານ ນ ຈັນທະວີວອນ ລັດຕະນະວິບູນ   ທ່ານ ລິມໂບ້ ວົງສະຫວັນ  ທ່ານ ນິລະກອນ ອິທະປັນຍາ
 ຮັກສາການ ວິຊາການ  ວິຊາການ  ວິຊາການ  ວິຊາການ 

8. ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງຄຸ້ມຄອງເຄືອຂ່າຍ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ(network)
   1.  ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ICT ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
   2.  ຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການເຄືອຂ່າຍສາຍສົ່ງ ສໍາລັບຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
   3.  ຄົ້ນຄວ້າ ພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມາດຕະຖານເຕັກນິກ່ຽວກັບລະບົບ ICT ສໍາລັບການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
   4.  ກໍານົດ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດ (domain name) ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
   5.  ກໍານົດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະຫັດ ຜູ້ນໍາໃຊ້ະບົບ ICT ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ແນໃສ່ ການຄຸ້ມຄອງ
        ແລະ ບໍລິການ, ປົກປ້ອງ, ສົ່ງເສີມ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາຜູ້ຊົມໃຊ້ ອິນທຣາເນັດ ແລະ ອິນເຕີດນັດ;
   6.  ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ອໍານວຍການສູນ;