ຂະແໜງບໍລິຫານ

 ຂະແໜງບໍລິຫານ

3

ທ່ານ ນ ແສງເພັດ ສີລັດຕະນະກຸນ

ຫົວໜ້າຂະແໜງ 

 4  17  18  WhatsApp Image 2019 07 11 at 08.54.25 1397134159 pantiptalk o 
 ທ່ານ ນ ພຸດທະນົງ ອ້ວນສີ  ທ່ານ ນ ລຳພັນ ພິມມະສອນ  ທ່ານ ທະນູທອງ  ພູວັດອານິດ   ທ່ານ ມະໂນເທບ ກຸນລະສິນ  ທ່ານ ສຸກສະຫວັດ ຈັນທອງສີ
 ວິຊາການ ວິຊາການ  ວິຊາການ  ວິຊາການ  ວິຊາການ 

7.ໜ້າທີ່ຂະແໜງບໍລິຫານ

    1. ຄຸ້ມຄອງວຽກບໍລິຫານທົ່ວໄປ, ວຽກງານພິທີການ ແລະ ເລຂານຸການຂອງສູນ;
    2. ຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງແຜນດໍາເນີນງານຂອງສູນປະຈໍາອາທິດ, ເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈໍາປີ;
    3. ສັງລວມ, ສະເໜີແຜນ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາທຸກວຽກງານຂອງສູນ;
    4. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນເລຂານຸການ ແລະ ວຽກງານພິທີການຂອງສູນ;
    5. ຄຸ້ມຄອງເອກກະສານຂອງສູນ, ດໍາເນີນການພີ່ມ, ອັດສໍາເນົາ, ປົກປັກຮັກສາອຸປະກອນການພິມ;
    6. ສັງລວມ, ວາງແຜນ ແລະ ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ, ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍຂອງສູນ;
    7. ຄຸ້ມຄອງຍານພາຫະນະ, ວັດສະດຸ , ອຸປະກອນ ແລະ ບຸກຄະລາກອນຂອງສູນ;
    8. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ສະຫລຸບລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງສູນ;
    9. ຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນທີ່ສັງກັດຢູ່ພາຍໃນພະແນກ ແລະ ພາຍໃນສູນ;
  10. ຄົ້ນຄວ້າຂຽນຄູ່ມືວິທີການເຮັດວຽກ ແລະ ກໍານົດຕໍາແໜ່ງຂອງສູນ;
  11. ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດແຜນການຂອງແຕ່ລະຂະແໜງ, ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກພາຍໃນສູນ ແລະ ປັບປຸງບາງ
       ລະບຽບຫລັກການທີ່ບໍ່ທັນແທດເໝາະຂອງສູນໃຫໍ້ດີຂຶ້ນ;
  12. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູໍ້ອໍານວຍການສູນ.