ພາລະບົດບາດ-ໜ້າທີ່ 

 1. ຄົ້ນຄວ້າຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດລະບຽບ, ມະຕິ, ຄໍາສັ່ງຂອງພັກ, ກົດໝາຍຂອງລັດ,ທິດທາງ,
  ແຜນການ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງ
  ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເພື່ອສ້າງແຜນພັດທະນາວຽກງານ ICT ສໍາ
  ລັບການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
  ;
 2. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະຖານ ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານ ICT ສຳລັບການສຶກສາ
  ແລະ ກິລາ
  ;
 3. ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານ ICT ໃຫ້ແກ່ຄູ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ໃນຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
  ໂດຍສົມ ທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນການຄຸ້ມຄອງ;
 4. ພັດທະນາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ ICT ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການຄົ້ນຄ້ວາ
  ວິໄຈຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
 5. ໃຫ້ບໍລິການດ້ານວິຊາການ ICT ສໍາລັບການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແກ່ບັນດາສະຖານການສຶກສາ, ຂະແໜງການ
  ອື່ນໆ ທັງ ພາກລັດ ແລະ ເອກກະຊົນ;
 6. ຊີ້ນໍາ ເເລະ ປະສານງານທາງດ້ານວິຊາການ ບັນດາສູນໄອຊີທີຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກ
  ສາແຫ່ງ ຕ່າງໆ;
 7. ເປັນກອງເລຂາ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃນຄະນະກໍາມະການອິເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ
  ແລະ ນໍາໃຊ້ອິນເຕີເນັດຂອງຂະແໜງການ;
 8. ພົວພັນ ແລະ ປະສານງານກັບຫ້ອງການ, ກົມ, ອົງການທຽບເທົ່າກົມ, ສະຖານບັນ, ສູນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ
  ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກກະຊົນຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;
 9. ກວດກາ, ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
 10. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ;  

ຂອບເຂດສິດຂອງ​ " ຕຂສ "

 1. ສະເໜີແຜນການ ແລະ ງົບປະມານເພື່ອພັດທະນາວຽງການທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບຕໍ່ລັດຖະມົນຕີ;
 2. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ປັບປຸງ, ສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ຍົກເລີກບັນດານິຕິກໍາກ່ຽວກັບກັານຄຸ້ມຄອງການ
  ສຶກສາ ແລະ ກິລາທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບວຽກງານຂອງຕົນ
  ;
 3. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ສ້າງຕັັ້ງ ຫຼື ຍົກເລິກຫົວໜ່ວຍການຈັດຕັ້ງຂອງຕົນ;
 4. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີແຕ່ງຕັ້ງ, ປົດຕໍາແໜ່ງ, ພະນັກງານວິຊາການທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນຕາມການ
  ແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;
 5. ຄຸ້ມຄອງ,ນໍາໃຊ້ງົບປະມານ,ວັດຖຸ,ຊັບສິນ, ກອງທຶນ,ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອປະເພດຕ່າງໆ ຕາມການອະນຸມັດຂອງລັດ
  ຖະມົນຕີ;
 6. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີປົກປ້ອງ, ຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ, ຊັບສິນ, ລິຂະສິດທາງດ້ານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
 7. ປະຕິບັດໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ, ໂຄງການເງິນກູ້, ໂຄງການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ
  ທີ່ລັດຖະບານອະນຸມັດຕາມການອະນຸມັດຂອງລັດຖະມົນຕີ;
 8. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ;