ກະຊວງອ້ອມຂ້າງ

ຊື່ກະຊວງ ຊື່ເວບໄຊ
ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ www.mofa.gov.la
ກະຊວງ ການເງິນ www.mof.gov.la
ກະຊວງ ອຸດສະຫະກໍາ ແລະການຄ້າ www.moic.gov.la
ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ www.monre.gov.la
ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ www.maf.gov.la
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ www.moh.gov.la
ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ www.investlaos.gov.la
ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ www.molsw.gov.la
ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ www.most.gov.la
ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ www.mpwt.gov.la
ກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ-ວັດທະນາທໍາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ www.micat.gov.la
ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ www.mpt.gov.la
ກະຊວງ ປ້ອງກັນປະເທດ www.mod.gov.la
ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ www.laosecurity.gov.la
ກະຊວງ ພາຍໃນ www.moha.gov.la
ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ www.poweringprogress.org/new/