ເວບໄຊພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ຊື່ຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ລິ້ງເວັບໄຊ
 ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ  ແຂວງຜົ້ງສາລີ www.moes.edu.la/PSL
- ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ
www.moes.edu.la/LNT
ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ
www.moes.edu.la/BOK
ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງອຸດົມໄຊ
 
- ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ
www.moes.edu.la/LPB
- ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງຫົວພັນ www.moes.edu.la/HPH
- ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງຊຽງຂວາງ
www.moes.edu.la/XKH
- ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງໄຊຍະບູລີ
www.moes.edu.la/XYBL
- ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງວຽງຈັນ
www.moes.edu.la/VTP
- ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
www.moes.edu.la/VTC
ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ
www.moes.edu.la/BKX
- ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງຄຳມ່ວນ
www.moes.edu.la/KM
- ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
 www.moes.edu.la/SVk/
- ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງສາລະວັນ
www.moes.edu.la/SLV
- ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງເຊກອງ
www.moes.edu.la/SK
ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງຈຳປາສັກ www.moes.edu.la/CHPS
ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງອັດຕະປື www.attapeupess.edu.la