ເວບບັນດາກົມ

ຊື່ເວບໄຊຂອງພາກສ່ວນກົມຕ່າງໆ ລິ້ງເວັບໄຊ
 1. ຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ  
 2. ຫ້ອງການເລຂາຄະນະກຳມະທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອອົງການອຸຍແນດສະໂກ www.lncu.gov.la/home-2/
 3. ຫ້ອງການຄະນະປະສານງານກຳມາທິການໂອແລມປິກແຫ່ງຊາດລາວ www.olympiclao.org/
4. ຫ້ອງການສະພາທີ່ປຶກສາພາກເອກະຊົນ www.moes.edu.la/peaco/
 5. ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ www.moes.edu.la/ries/index.php/lo/
 6. ສະຖາບັນພັດທະນາຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ  
 7. ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ www.moes.edu.la/organization
 8. ກົມພົວພັນຕ່າງປະເທດ  
 9. ກົມແຜນການ www.moes.edu.la/dp-planning
10. ກົມການເງິນ www.moes.edu.la/dof
11. ກົມກວດກາ www.moes.edu.la/dp-of-inspection
12. ກົມອະນຸບານ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ  
13. ກົມສາມັນສຶກສາ www.moes.edu.la/DGE
14. ກົມສ້າງຄູ www.temis-moes.gov.la/
15. ກົມອາຊີວະສຶກສາ www.moes.edu.la/dp-TVET
16. ກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ www.moes.edu.la/dhe
17. ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ www.moes.edu.la/dnfe
18. ກົມພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ www.moes.edu.la/physical-art
19. ກົມກິດຈະການນັກສຶກສາ www.dsa.moe.gov.la/lo
20. ກົມກິລາລະດັບສູງ  
21. ກົມກິລາມວນຊົນ  
22. ສູນໂຄສະນາຂ່າວສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ www.imclao.com/
23. ສູນເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ www.moes.edu.la/ict_center
24. ສູນສະຖິຕິການສຶກສາ  
25. ສູນວິໄຈການສຶກສາ
www.moes.edu.la/esrc
26. ສູນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ  
27. ສູນປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ  
28. ບໍລິສັດລັດ ວິສາຫະກິດໂຮງພິມສຶກສາ www.moes.edu.la/epe
29. ລັດວິສາຫະກິດຜະລິດອຸປະກອນການສຶກສາ  http://www.laoseec.com/