ເວບສູນໄອຊີທີແຂວງ

ຊື່ຂອງສູນໄອຊີທີແຂວງ ລິ້ງເວັບໄຊ
1. ສູນໄອຊີທີແຂວງຜົ້ງສາລີ

 www.moes.edu.la/PSL/ict_psl

2. ສູນໄອຊີທີແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ www.moes.edu.la/LNT/ict_Lnt
3. ສູນໄອຊີທີແຂວງບໍ່ແກ້ວ  
4. ສູນໄອຊີທີແຂວງອຸດົມໄຊ
 
5. ສູນໄອຊີທີແຂວງຫຼວງພະບາງ
 
6. ສູນໄອຊີທີແຂວງຫົວພັນ
 www.moes.edu.la/HPH/ict_huaphan
7. ສູນໄອຊີທີແຂວງຊຽງຂວາງ
 
8. ສູນໄອຊີທີແຂວງໄຊຍະບູລີ
www.moes.edu.la/XYBL/ict_XYBL
9. ສູນໄອຊີທີແຂວງວຽງຈັນ
www.moes.edu.la/pess_vtp/ict_vtp
10. ສູນໄອຊີທີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
www.moes.edu.la/VTC/ict_vtc
11. ສູນໄອຊີທີແຂວງບໍລິຄຳໄຊ
 
12. ສູນໄອຊີທີແຂວງຄຳມ່ວນ
www.moes.edu.la/KM/ict_km
13. ສູນໄອຊີທີແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
 www.moes.edu.la/SVK/ictsvk/
14. ສູນໄອຊີທີແຂວງສາລະວັນ
www./moes.edu.la/SLV/ict_slv
15. ສູນໄອຊີທີແຂວງເຊກອງ
 
16. ສູນໄອຊີທີແຂວງຈຳປາສັກ www.moes.edu.la/CHPS/ict_chps
17. ສູນໄອຊີທີແຂວງອັດຕະປື www.attapeupess.edu.la/ictattapeu