ຝຶກອົບຮົມເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດດ້ານການພັດທະນາເວັບໄຊ

ຝຶກອົບຮົມເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດດ້ານການພັດທະນາເວັບໄຊ (Website) ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານສູນການສຶກສານອກ
ໂຮງຮຽນພາກເໜືອ ແລະ ພາກໃຕ້

ເພື່ອພັດທະນາເສີມສ້າງດ້ານບຸກຄະລາກອນທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ, ໄອຊີທີ (ICT) ໃນການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ພໍ່ແມ່
ປະຊາຊົນ, ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ, ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວຽກງານການສຶກສານອກ
ໂຮງຮຽນໃນປະເທດລາວໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ

ksn2   ksn1   ksn3

ດັ່ງນັ້ນ ທີມງານສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໄດ້ສົມທົບກັບວິທະຍາກອນຈາກ ສູນເຕັກໂນ
ໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ (ໄອຊີທີ) ແລະ ຈາກກົມການສືກສານອກໂຮງຮຽນໄດ້ຈັດ


ກອງປະຊຸມເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນພາກເໜືອ ແລະ ໃຕ້ຂຶ້ນ ໃນ
ວັນທີ 28 ຕຸລາ-02 ພະຈິກ 2018 ຜ່ານມາ ທີ່ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນພາກໃຕ້ ຫຼັກ 15 ເມືອງບາຈຽງຈະເລີນສຸກ
ແຂວງຈຳປາສັກ ແລະ  ໃນວັນທີ 19-23 ພະຈິກ 2018 ທີ່ ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນພາກເໜືອ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະ
ໜັບສະໜູນງົບປະມານຈາກອົງການຮ່ວມມືເພື່ອການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ ເນື້ອໃນການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ແມ່ນນຳໃຊ້ລະບົບຈູມລາ
(Joomla) ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.

ksn5     ksn4

ພິທີຈັດການຝຶກອົບຮົມໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຫົງທອງ ພວງພະຈັນ ຮອງ ຜູ້ອຳນວຍການສູນພັດທະນາການສຶກ
ສານອກໂຮງຮຽນ(ສູນກາງຫຼັກ8),
ທ່ານ ດາວັນ ສົມສີ ຜູ້ອຳນວຍການ ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນພາກເໜືອ (ສນໜ)
ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ ສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ສູນໄອຊີທີ, ກົມການສຶກສານອກໂຮງ
ຮຽນ
ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນພາກເໜືອ -ໃຕ້.
     ເນື້ອໃນທີ່ນຳເຂົ້າໃນການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ແມ່ນເນັ້ນໜັກໃຫ້ວິຊາການສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ມີເວບໄຊເປັນຂອງ
ພາກສ່ວນເອງ ສາມາດຮູ້ວິທີສ້າງ ແລະ ນໍາໃຊ້, ສາມາດອັບເດດຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ກິດຈະກຳການເຄື່ອນໄຫວຂອງພາກສ່ວນ
ຕົນເອງໄດ້ຢ່າງປົກກະຕິ.