ສູນວິໄຈການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ກົມແຜນການ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ລ/ດ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຕໍ່າແໜ່ງ ເບີໂທ ອີເມລ
1 ທ່ານ ກາດຳ ວົງເດືອນ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການສູນ 55706364 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 ທ່ານ ນາງ ເມທິນ ພັນລັກ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການສູນ 22038844 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 ທ່ານ ຈິດຕະກອນ ຄຳໄພລິດ ຫົວໜ້າຂະແໜງບ/ຫ 58318584 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 ທ່ານ ອຸດທາ ຄຳແຫງ ຮອງຂະແໜງຕິດປະເມີນຜົນ 28100180 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 ທ່ານ ນາງ ດາລາສະຫັວນ ຈັນທະລິເດດ ວິຊາການ 22227625 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 ທ່ານ ນາງ ລັດດາ ວໍລະບຸດ ວິຊາການ 77844219 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 ທ່ານ ນາງ ວົງເດືອນ ທຳມະວົງ ວິຊາການ 95526899 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 ທ່ານ ນາງ ກອງມະນີ ບຸນນະວົງສາ ວິຊາການ 22228238 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 ທ່ານ ບຸນໄໜ ຍຸດຕິທຳ ວິຊາການ 99888412 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 ທ່ານ ວັນທອງ ໃຊເຍ່ຍຕູ້ ວິຊາການ 28304625 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 ທ່ານ ແສງສຸລີ ກິນນາລາ ວິຊາການ 77872207 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12 ທ່ານ ນາງ ພຸດທະວັນ ພິມມະທອງ ວິຊາການ

ລວມທັງໝົດ 12 ທ່ານ, ຍິງ 6 ທ່ານ