I. ຂອບເຂດສິດ:
1. ສະເໜີແຜນການ ແລະ ແຜນງົບປະມານເພື່ອພັດທະນາວຽກທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບຕໍ່ລັດຖະມົນຕີ;
2. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ປັບປຸງ, ສ້າງ ຫຼື ຍົກເລີກບັນດານິຕິກຳຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບວຽກງານຂອງຕົນ;
3. ສະເໜີຕໍ່ລັດຖະມົນຕີພິຈາລະນາອະນຸມັດ, ສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ຍົກເລີກຫົວໜ່ວຍການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆຂອງກົມ;
4. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີແຕ່ງຕັ້ງ, ປົດຕຳແໜ່ງ, ຍົກຍ້າຍ, ສັບຊ້ອນ, ຈັດວາງຜູ້ບໍລິຫານ, ພະນັກງານວິຊາການ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;
5. ຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ງົບປະມານ, ວັດຖຸຊັບສິນ, ກອງທຶນ, ທຶນຊ່ວຍເຫລືອປະເພດຕ່າງໆຕາມການອະນຸມັດ ຂອງລັດຖະມົນຕີ;
6. ປະຕິບັດແຜນງານໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອລ້າ, ໂຄງການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ຕາມການອະນຸມັດຂອງລັດຖະມົນຕີ;
7. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີປົກປ້ອງ, ຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ, ຊັບສິນ, ລິຂະສິດທາງດ້ານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
8. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ;
II. ໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍຂອງກົມ:
1. ວາງແຜນການພັດທະນາວຽກງານສຶກສາ ແລະ ກິລາໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ, ແຜນຄາດ ຄະເນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຂົ້າໃນແຜນການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງແຜນກິດຈະກຳເພື່ອພັດທະນາວຽກງານສະເພາະຂອງກົມຮັບຜິດຊອບ;
2. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳເພື່ອຄຸ້ມຄອງວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການວາງແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃຫ້ສຳເລັດຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດ;
3. ເປັນຈຸດໃຈກາງໃນການກະກຽມແຜນງານ, ໂຄງການ ເພື່ອຍາດແຍ່ງເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ;
4. ດຳເນີນການຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈກ່ຽວກັບສະພາບບັນຫາຂອງການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເພື່ອພັດທະ ນາຍຸດທະສາດ ແລະ ນະໂຍບາຍການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຂອງ ສປປ ລາວ ;
5. ສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ, ສັງລວມ, ບົດຮຽນ, ຂໍ້ມູນ ແລະ ຜົນຂອງການຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະ ເທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
6. ຊີ້ນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຂອງທຸກພາກສ່ວນໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ;
7. ສ້າງກົນໄກປຶກສາຫາລື ໃນການຈັດສັນງົບປະມານ ແລະ ການປະຕິບັດງົບປະມານພາກລົງທຶນຂອງລັດ;
8. ສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານການສຶກສາທຸກຊັ້ນ, ທຸກສາຍນັບທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
9. ບໍລິການເຜີຍແຜ່ແລກປ່ຽນ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນຂ່າວສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ຜົນການວິໄຈ ກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;
10. ຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດແຜນງານໂຄງການຕ່າງໆ ໃນການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະກິລາ ;
11. ສ້າງແຜນແບ່ງປັນຕົວເລກນັກຮຽນ ແລະ ພະນັກງານຂອງທຸກຂະແໜງການເຂົ້າຮຽນໃນຊັ້ນຮຽນຕ່າງໆ ພາຍໃນປະເທດຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານແຕ່ລະໄລຍະ;
12. ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການສ້າງແຜນງານໂຄງການ, ການວິໄຈ ແລະ ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ;
13. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ, ສະຫລຸບ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາວຽກ ງານສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ຈັດຕັ້ງປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫລຸບລາຍງານການປະຕິບັດວຽກງານໃນແຕ່ລະ ໄລຍະ;
14. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.