ການຄົ້ນຫາ

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ກົມແຜນການໃນເມື່ອກ່ອນມີຊື່ວ່າ: ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍວຽກງານຕົ້ນຕໍຄື:

ວຽກງານສະຖິຕິແຜນການ ແລະ ວຽກງານການເງິນ


   ຕໍ່ມາໃນປີ 1992 ວຽກສະຖິຕິແຜນການໄດ້ແຍກອອກຈາກກົມການເງິນມາສັງກັດຢູ່ກັບຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ຊຶ່ງປະ ກອບມີວຽກງານຕົ້ນຕໍຄື: ວຽກງານບໍລິຫານຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາ, ສະຖິຕິ, ແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ໄປຄຽງຄູ່ກັບວຽກ ງານຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດໃນເວລານັ້ນພັດມີຄະນະປະສານງານໂຄງການເຮັດໜ້າທີ່ຮ່ວມມືກັບທະນາຄານໂລກ ແລະ ທະນາຄານ ພັດທະນາອາຊີ ແລະ ປະສານງານກັບກົມວິຊາການຕ່າງໆເຊັ່ນ: ກົມສ້າງຄູ, ກົມສາມັນສຶກສາ ແລະ ຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາ ເພື່ອ ປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາການສຶກສາໄລຍະທີ່ I (EDPI) ແລະ ໂຄງການປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາ (EQIP I) ເພື່ອຕອບ ສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາການສຶກສາໃນໄລຍະໃໝ່ ທີ່ມີການວາງແຜນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ນັບມື້ຫລາຍຂຶ້ນ, ໃນປີີ1997 ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ກໍ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຕາມດຳລັດນາ ຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 60/ນຍ ລົງວັນທີ 23 ພຶດສະພາ 1997 ໂດຍໂຮມເອົາ 2 ພະແນກຈາກຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາ ທິການ ຄື: ພະແນກສະຖິຕິແຜນການ ແລະ ພະແນກພົວພັນຕ່າງປະເທດບວກກັບຄະນະປະສານງານໂຄງການຮ່ວມມືກັບທະນາ ຄານໂລກ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແລະ ພະແນກບໍລິຫານ ທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃໝ່ຕາມດຳລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 167/ນຍ ລົງວັນທີ 9/9/1999 ໄດ້ປ່ຽນເປັນກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ.
   ມາຮອດປີ 2006 ພະແນກສະຖິຕິເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານການສຶກສາໄດ້ແຍກອອກເປັນສູນສະຖິຕິເຕັກ ໂນໂລຊີຂ່າວສານການສຶກ ສາຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ່ 3468/ສສ.ຈຕ/06 ລົງວັນທີ 2 ພະຈິກ 2006.
 ຕໍ່ມາປີ 2008 ໄດ້ປ່ຽນຊື່ມາເປັນ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງສຶກສາທິການ ສະບັບເລກທີ 1501/ສສ.ຜຮ/08 ລົງວັນທີ 14 ກໍລະກົດ 2008 ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ 6 ພະແນກຄື: ພະແນກບໍລິຫານ, ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ພະແນກຄຸ້ມຄອງໂຄງການ, ພະແນກ ພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ພະແນກອາຊຽນຊີແມວ, ພະແນກຄົ້ນຄວ້າຍຸດທະສາດ ແລະ ວິໄຈການສຶກສາ ແລະ 1 ຫ້ອງການໂຄງການພັດທະນາການສຶກສາໄລຍະ 2.
   ຕໍ່ມາໃນປີ 2009 ພະແນກຄົ້ນຄ້ວາຍຸດທະສາດ ແລະ ວິໄຈການສຶກສາ ໄດ້ແຍກອອກຈາກກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ມາເປັນສູນຄົ້ນຄ້ວາຍຸດທະສາດ ແລະ ວິໄຈການສຶກສາ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງສຶກສາທິການ ສະບັບເລກທີ 484/ສສ.ຜຮ/09 ລົງວັນທີ 04 ມີນາ 2009 ໃນປີດຽວກັນນີ້ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືປະກອບດ້ວຍ 5 ພະແນກຄື: ພະແນກບໍລິຫານ, ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ພະແນກຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດໂຄງການ, ພະແນກພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ພະແນກອາຊຽນຊີແມວ ແລະ ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການພັດທະນາການສຶກສາໄລຍະ 2 ຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງສຶກສາທິການ ສະບັບເລກທີ 1623 ສສ.ຜຮ/09 ລົງວັນທີ 8 ກໍລະກົດ 2009.
   ມາຮອດປະຈຸບັນຕາມດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 282/ນຍ ລົງວັນທີ 7 ກັນຍາ 2011 ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືໄດ້ປ່ຽນຊື່ມາເປັນກົມແຜນການແຍກ ການພົວພັນຮ່ວມມືເປັນກົມພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ກົມແຜນການ ປະກອບດ້ວຍ 2 ສູນຄື: ສູນສະຖິຕິເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານການ ສຶກສາ, ສູນວິໄຈການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, 3 ພະແນກຄື: ພະແນກບໍລິຫານ, ພະແນກແຜນການ ແລະ ພະແນກຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 1598/ສສກ.ຈຕ ລົງວັນທີ 30 ພຶດສະພາ 2012. ກົມແຜນການເປັນກົງຈັກບໍລິຫານໃນລະບົບບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ ຕາມສາຍວິຊາການ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຄະນະພັກກະຊວງກ່ຽວກັບການຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງຍຸດທະສາດ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານໃຫ້ກາຍເປັນ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ແຜນຍຸດທະສາດປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາຊັບພະຍາ ກອນມະນຸດແຫ່ງຊາດໃນແຕ່ລະໄລຍະ.