ການຄົ້ນຫາ

ໜ້າທີຮັບຜິດຊອບ ແລະ ກິດຈະກຳຫຼັກຂອງພະແນກຄຸ້ມຄອງໂຄງການ

I. ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:
1. ປະສານກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຕ່າງໆ, ນຳພາ ແລະ ພັດທະນາການສ້າງຖານຂໍ້ມູນສໍາລັບໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການ ເພື່ອການພັດທະນາ (ODA), ອົງການສາກົນທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ (INGO), ສ້າງແຜນທີ່, ແຜນງານ/ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຕ່າງປະເທດ;
2. ປະສານສົມທົບກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆໃນການຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ສະຫລຸບລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າປະຈຳ 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ 1 ປີ ຂອງໂຄງການ ໃຫ້ແກ່ຄະນະກົມ, ຄະນະນຳກະຊວງສຶກສາທິ ການ ແລະ ກິລາໄດ້ຮັບຊາບໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
3. ເປັນເຈົ້າການປະຕິບັດລະບຽບຫຼັກການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ປະສານງານໂຄງການໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິ ຜົນ;
4. ເປັນກອງເລຂາ ແລະ ຜູ້ປະສານງານຫຼັກກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ ງານຂອງໜ່ວຍງານວິຊາການຂະແໜງການສຶກສາ (ESWG);
5. ໃຫ້ການຮ່ວມມື ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກແກ່ຊ່ຽວຊານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕ່າງໆ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;
6. ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຕ່າງໆ ແລະ ລົງຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຮ່ວມກັບຄະນະ ຮັບຜິດ ຊອບໂຄງການ;
7. ເກັບກັບຂໍ້ມູນ, ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາປະ ຈຳ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ 6 ເດືອນທ້າຍປີໃຫ້ແກ່ຄະນະກົມ, ຄະນະນຳກະຊວງ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນຮັບຊາບເພື່ອ ລາຍງານລັດຖະບານ;
8. ເປັນເຈົ້າການໃນການສ້າງລະບຽບການ, ນິຕິກຳ ແລະ ຄູ່ມີການນຳໃຊ້ວ່າດ້ວຍລະບຽບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
9. ເປັນຜູ້ປະສານງານຫຼັກກັບບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ຄະນະຮັບຜິດຊອບການປະສານງານ ແລະ ສະໜັບສະໜູນວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ (Focal Group);
10. ຈັດກອງປະຊຸມພາຍໃນເພື່ອປຶກສາຫາລື, ທົບທວນຄືນຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງ ການປະຈຳໄຕມາດຮ່ວມກັບຫົວໜ້າຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ, ໜ່ວຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກ່ອນເຈົ້າຂອງໂຄງການຈະມາປະເມີນໂຄງການຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ;
11. ປະສານສົມທົບກັບຫົວໜ້າຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອສະເໜີການຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍໃຫ້ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ຊ່ຽວຊານພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການປະກອບສ່ວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ;
12. ຂື້ນແຜນງົບປະມານນຳບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ລັດຖະບານເພື່ອມາຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ວຽກງານຕ່າງໆຂອງພະແນກ ເພື່ອໃຫ້ ບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງວຽກງານທີ່ວາງໄວ້;
13. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າຂອງບັນດາຊ່ຽວຊານພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງໂຄງ ການໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
14. ເຮັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າກົມຜູ້ຊີ້ນຳ.

II. ກິດຈະກຳຫຼັກ:
1. ສ້າງລະບົບຖານຂໍ້ມູນສຳລັບໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ (ODA), ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະ ບານ (INGO), ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາແຜນງານໂຄງການ ໂດຍສົມທົບກັບກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ ລົງທຶນ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
2. ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ແຈ້ງຜົນການປະຕິບັດໂຄງການໃຫ້ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຊາບ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;
3. ຮ່ວມເຮັດວຽກກັບຊ່ຽວຊານ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃນການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ການ ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານການປະຕິບັດໂຄງການການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ (ODA);
4. ຂຶ້ນບັນຊີ, ຕິດຕາມຊ່ຽວຊານພານໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ປະເມີນຄວາມ ຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານໂຄງການ ຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຕ່າງປະເທດໃຫ້ແກ່ຄະນະກົມ, ຄະນະນຳກະຊວງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຮັບຊາບໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
5. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື, ຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ລົງຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ (ODA), ຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ;
6. ຮັບຜິດຊອບປະສານງານກັບໜ່ວຍງານວິຊາການຂະແໜງການສຶກສາຄະນະຮັບຜິດຊອບການປະສານງານ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ (Focal Group) ໃນການບໍລິຫານຈັດກອງປະຊຸມລະດັບວິຊາການ, ລະດັບຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນສູນກາງໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
7. ຂຶ້ນແຜນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານງົບປະມານການນຳໃຊ້ກິດຈະກຳຄວາມຕ້ອງການປະຈຳໄຕມາດໃຫ້ແກ່ວຽກງານຂອງໜ່ວຍງານວິ ຊາການຂະແໜງການສຶກສາ (ESWG);
8. ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບລະບຽບການ, ນິຕິກຳ ແລະ ຄູ່ມີການນຳໃຊ້ວ່າດ້ວຍລະບຽບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ;
9. ເຮັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ ແລະຮອງຫົວໜ້າກົມຜູ້ຊີ້ນຳ.